Провеждане на практическо обучение 2015 г.

И К О Н О М И Ч Е С К И     У Н И В Е Р С И Т Е Т - В А Р Н А

ФАКУЛТЕТ "ИНФОРМАТИКА"

КАТЕДРА „С Т А Т И С Т И К А”

ИНФОРМАЦИЯ

относно провеждането на практическото обучение

на студентите от специалност “Статистика и иконометрия”, ІІІ курс

Практическото обучение е включено в учебния план в VІ семестър и по него се полагат 5 кредита. Формата на контрол е изпит.

     Практическото обучение може да бъде проведено:

-в поделенията на Националния статистически институт;

-по предложение на самия студент (с договор за провеждане на практическото обучение в 2 екз., като единият екземпляр, подписан и подпечатан, се връща на катедрата);

         Необходимо е, в срок до 3-ти април 2015 г. да се подадат молби от студентите по образец в кабинетa по статистика Н-109. Образци на молби и договори може да получите от отговорника – ас. Георги Червенски, от Инспектор Учебна дейност към катедрата (каб. Н – 109) или да бъдат намерени на страницата на катедрата в сайта на ИУ /www.ue-varna.bg/.

         Продължителността на практическото обучение е 45 дни.

За ТСБ периодът на провеждане е от 01.07 до 31.08.2015 г. За фирми и учреждения периодът се избира от студента, в извънучебно време и е със същата продължителност.

         Изпитът на практическото обучение се провежда на определени дати, съобразно графика на учебния процес. Студентите имат право на редовна и поправителна сесия.

До изпит се допускат студенти, представили удостоверение за проведено практическо обучение/служебна бележка, договор с фирма/учреждение, отчет за дейността си, съобразно изготвената програма.

В деня на изпита се носи удостоверението от съответното ТСБ или служебна бележка от съответната фирма (учреждение) за проведено практическо обучение и се предава на отговорника за 2015 г. – ас. Георги Червенски.

Относно студентите, които вече са участвали в проект "Студентски практики" в икономическо направление и успешно са приключили да подадат служебна бележка от организацията и молба свободен текст до Ръководител катедра "Статистика" в срок до 3.04.2015 г. за да им бъде признат за практическо обучение след VI семестър.

март.2015 г.