Годишна научна конференция на тема "Науката в служба на обществото - 2018"

Годишна научна конференция на тема Науката в служба на обществото
ГОДИШНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

на тема: "Науката в служба на обществото – 2018"
26 октомври 2018 г.

На 26 октомври 2018 г. от 13:00 часа в зала 320 и зала 446, в рамките на организиран от Съюза на учените - Варна, "Месец на науката"– Варна 2018 г., ще се проведе заключителна Научна конференция на тема: "Науката в служба на обществото - 2018".

Икономически университет – Варна ще бъде съорганизатор заедно с представители на Медицински университет – Варна, ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", ВСУ, ТУ-Варна,  Институт по рибни ресурси – ССА, Институт по океанология "Ф. Нансен" – БАН, Център по Хидро- и аеродинамика към институт по металознание, Съоръжения и технологии "Акад. А. Балевски" –  БАН.

   Покана за конференцията   

Докладите следва да отговарят и на следните изисквания:

  • Шаблон за оформяне на докладите
  • Всички доклади ще бъдат публикувани като статии в специален брой на списание Известия на СУБ – Варна, серия Икономически науки, което е реферирано и индексирано в RePeC и Google Scholar
  • Краен срок за изпращане на заявка и резюме на доклад - до 28 септември 2018 г. Изпращането може да се извърши чрез онлайн формуляр или с писмо до economics.su.varna@ue-varna.bg