Национална кръгла маса "Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор – предизвикателства и възможности за растеж"

Национална кръгла маса "Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор – предизвикателства и възможности за растеж"

НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА

„УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР –
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАСТЕЖ“

организирана от катедра „Аграрна икономика“
в сътрудничество с катедра „Правни науки“

15 ноември 2018 г.       13:00 ч.      Зала 1, ИУ-Варна


ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

  • Устойчиво лозарство и енологични практики
  • Конкурентоспособност и устойчив растеж на лозаро-винарския бизнес
  • Разнообразяване на икономическите дейности в лозаро-винарския сектор
  • Правно регулиране на лозаро-винарския бизнес
  • Лозаро-винарския бизнес за развитие на регионите и обществото

ПО-ВАЖНИ СРОКОВЕ:

  • 12 ноември 2018 г. - изпращане на заявката за участие в кръглата маса със заглавие на доклада.
  • 13 ноември 2018 г. - потвърждение за приемането на заявките.
  • 15 ноември 2018 г. - краен срок за изпращане на докладите и внасяне на таксата за участие.

ПОКАНА

         ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ