Преглед на Студентската научна дейност на студентите от спец."Статистика"-2015 г.

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

КАТЕДРА  "СТАТИСТИКА"

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Прегледът на СНД на студентите от спец. "Статистика и иконометрия"

ще се проведе на 16 април 2015 г. (четвъртък) от 9.15 ч. в зала Н-102

Моля, заявете технически средства при необходимост

 пред гл.ас. д-р Ваня Стоянова

Докладите трябва да отговарят на следните технически изисквания