Разписание за занятията за летен семестър в ЦПО

Р  А  З  П  И  С А  Н  И  Е

за занятията на студентите за летния семестър

на учебната 2014/2015 година – 16.03.2015 г. - 22.05.2015 г.   

№ по ред

Учебна дисциплина

Преподавател

Ден (дата)

Час

Аудитория

1

2

3

4

5

6

А. СПЕЦИАЛНОСТИ

 "Журналистика"

ІI курс

1.

Български език и стилистика

Доц. д-р Анастасия Кондукторова

Сряда

15.00 – 17.30

Каб. 1-225-г

2.

Редактиране

Ст. преп. Таня Атанасова

Четвъртък

17.00 – 19.00

Каб. 1-225-г

3.

Теория и история на връзки с обществеността

Ст. преп. Миглена Маринова

Вторник

17.00 – 19.00

Каб. 1-225-г

“Мениджмънт на хотелиерския и ресторантьорския бизнес”

ІІ курс

1.

Пъблик рилейшънс на хотела и ресторанта

Проф. д-р Светла Ракаджийска

Четвъртък - от 26 март

17.00 – 19.30

Зала Н-104

2.

Инвестиции и инвестиционна политика

Проф. д-р ик.н. Н. Сълова

Вторник

17.00 – 19.30

Зала 1 - 302

"Бизнес комуникации и PR"

ІІ курс

1.

Контролинг в бизнескомуникациите

Доц. д-р Христина Казашка

19 март

26 март

02 април

13.30 – 18.00

13.30 – 18.00

13.30 – 17.30

Зала 2 – 211

Зала 2 - 117

Зала 2 - 211

2.

Маркетингова диагностика, реклама и PR

Проф. д-р ик. н. Юлия Узунова

16 април

23 април

13.00 – 19.30

13.00 – 19.30

Каб. 1 – 106

Каб. 1 – 106

Б. КУРСОВЕ

1.

Аниматори

Проф. д-р Снежина Томова

 Ас. д-р Красимира Янчева

Ас. Илин Димитров

Сряда

Четвъртък

14.00 – 17.00

10.30 – 17.00

Зала 2 – 205

Зала 2 – 205

2.

Английски език – І-во ниво

Хон. преп. Милена Дочева

Понеделник

Сряда

18.30-21.00

19.00.21.30

Зала 2-115

Зала 2-115

4.

Руски език – І-во ниво

Ст. преп. Светлана Гроздева

Понеделник

Четвъртък

17.15 – 19.45

17.15 – 19.45

Зала 2 – 112

Зала 2 - 116