Проучване на мнението на преподавателите за процеса на обучение и СУК в ИУ - Варна

Център за качество на обучението

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

В съответствие с плана за работа на Центъра за качество на обучението (ЦКО) в ИУ - Варна за 2014-2015 г. е планирано проучване на мнението на академичния състав относно процеса на обучение и функциониращата в Икономически университет - Варна система за управление на качеството (СУК) по ISO 9001: 2008. В тази връзка екипът на ЦКО е разработил въпросник, който е достъпен за попълване в онлайн вариант. Проучването да се провежда ежегодно сред целия академичен състав на ИУ - Варна.

Срокът за попълване на анкетата е до 28.02.2015 г.

Предварително Ви благодарим за съдействието!

Анкетата е достъпна на следния линк: http://survey.ue-varna.bg/index.php/913179/lang-bg

С уважение,

доц. д-р Събка ПАШОВА
Ръководител на Център за качество на обучението

02.02.2015 г.
гр. Варна