Станете част от екипа на Центъра за качество на обучението

Станете част от екипа на Центъра за качество на обучението

Екипът на Центъра за качество на обучението (ЦКО) предлага на студентите от трети курс при ИУ-Варна, специалности "Маркетинг", "Мениджмънт", "Бизнес икономика" и "Индустриален бизнес и предприемачество" да се включат в стажантска програма и да проведат практическо обучение на позиция сътрудник към ЦКО при Икономически университет - Варна.

Изисквания:

 • Да сте студент в ИУ-Варна;
 • Да умеете да определяте приоритети, ефективно да организирате свободното от учебни занятия време;
 • Да притежавате добри комуникационни умения;
 • Да имате добра компютърна грамотност (MS Office);
 • Да умеете да работите в екип.

Ние предлагаме:

 • Въвеждане в спецификата на дейността на Центъра за качество на обучение;
 • Запознаване със спецификата на провеждане на проучвания за измерване на качеството;
 • Придобиване на умения за събиране на първични данни чрез анкети и интервюта, за обработка, анализ и презентиране на резултатите от проведените проучвания;
 • Запознаване със стандартите от серията ISO 9000 и системата за управление на качеството (СУК) на ИУ-Варна;
 • Придобиване на умения за провеждане на вътрешни одити на СУК;
 • Гъвкаво работно време. Вие ще изпълнявате поставените задачи в свободното си време (извън учебната ангажираност в ИУ-Варна), съгласно разработен от Вас график за съответния месец според Вашите ангажименти.

Основни задължения и отговорности:

 • Подпомагане работата на ЦКО при провеждане на проучвания през зимния и летния семестър на учебната 2017-2018 г., съгласно годишния план за работа на ЦКО;
 • Комуникация със студенти, преподаватели, служители в ИУ-Варна във връзка с планираните проучвания;
 • Събиране на първична информация чрез анкети, интервюта и обработка на данните;
 • Участие при планирането, провеждането и документирането на вътрешни одити на системата за управление на качеството на ИУ-Варна;
 • Участие в организирането, подготовката и провеждането на други събития, организирани от ЦКО в Икономически университет - Варна;
 • Запазване на конфиденциалност във връзка с обработвани данни по време на практическото обучение.

Стажантите, които успешно са приключили Стажантската програма към ЦКО при Икономически университет – Варна, ще получат служебна бележка от ЦКО (за проведено практическо обучение, което съгласно правилата на ИУ е с продължителност 45 календарни дни) и ще имат право да се явят на защита на практическото обучение в съответната катедра.

Можете да кандидатствате по обявата, като изпратите автобиография на e-mail: centre4quality@ue-varna.bg

Краен срок за кандидатстване: 13.10.2017 г.

За допълнителна информация:
д-р Доника Стоянова
Ръководител ЦКО
Мобилен тел. 0882 164 732