Такса курс английски език

На 20 октомври 2015 г. стартира курс по английски език. Записалите се курсисти могат да заплатят таксата от 350.00 лв. на следната сметка:

Банкова сметка на ИУ - Варна:
Сибанк ЕАД
IBAN: BG 39 BUIB 9888 3129 2762 00 – в лева
BIC: BUIBBGSF
Титуляр: Икономически университет,  Център за чужди езици
Основание: Такса за курс по английски език на .............. /име на курсиста/.Б. Абрашев
0882 165161
borabr@abv.bg