Квалификации, започващи през м.октомври и ноември 2014 г.