Конспект по "Математика" за редовни и задочни студенти-бакалаври за учебната 2015-2016 година

И К О Н О М И Ч Е С К И   У Н И В Е Р С И Т Е Т - В А Р Н А

ФАКУЛТЕТ “И Н Ф О Р М А Т И К А”

КАТЕДРА "ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА"

 В Ъ П Р О С Н И К

по дисциплината “МАТЕМАТИКА”

 за редовни и задочни студенти - бакалаври от І курс

учебна 2015/2016 г.

 1. Матрици. Видове матрици. Действия с матрици.
 2. Детерминанти.
 3. Обратна матрица. Матрични уравнения.
 4. Системи линейни уравнения.
 5. Уравнение на права линия.
 6. Уравнения на криви от втора степен.
 7. Функция на една променлива. Видове функции. Обратна функция.
 8. Граница на функция на една променлива.
 9. Непрекъснатост на функция на една променлива.
 10. Производна на функция на една променлива. Свойства.
 11. Производни на основните елементарни функции.
 12. Диференциал на функция на една променлива.
 13. Свойства на диференцируемите функции (теореми на Рол, Лагранж, Коши и Лопитал).
 14. Растене и намаляване на функция на една променлива.
 15. Локални екстремуми на функции на една променлива.
 16. Изследване на функции на една променлива.
 17. Функция на две и повече променливи. Частни производни.
 18. Локален екстремум на функция на две променливи.
 19. Условен екстремум на функция на две и повече променливи.
 20. Метод на най-малките квадрати.
 21. Неопределен интеграл-дефиниция и свойства.
 22. Методи за интегриране.
 23. Определен интеграл-дефиниция и свойства.
 24. Връзка между определен и неопределен интеграл. Формула на Нютон-Лайбниц.
 25. Приложение на определен интеграл.
 26. Несобствен интеграл.
 27. Пермутации, вариации, комбинации.
 28. Случайни събития. Вероятност.
 29. Теореми за вероятност.
 30. Формула за пълна вероятност. Формула на Бейс.
 31. Случайни величини. Функция и закон на разпределение на случайни величини.
 32. Числови характеристики на случайни величини.
 33. Примерни закони на разпределение на случайни величини.

 Септември 2015 г.                                                             Катедра “Приложна математика”