Извлечение от правилата за дейността на Центъра за продължаващо обучение

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРАВИЛАТА

за дейността на Центъра за продължаващо обучение

Раздел ІІ

Организационна структура и управление

Чл. 5. (1) Организационно-управленската структура на ЦПО включва директор на центъра, учебно-методичен съвет (УМС), сектор „Факултативно обучение“, сектор „Следдипломна квалификация“ и инспекторат.

(2) Оперативното управление на ЦПО се осъществява от директора на центъра.

(3) Общото ръководство на ЦПО се осъществява от ректора на ИУ – Варна.

(4) Права на ректора по делегация могат да бъдат осъществявани от зам.-ректора по финанси и материална база.

Чл. 8. Сектор „Факултативно обучение“ е функционално направление, чиито основни задачи са свързани с факултативното обучение на студентите от ИУ – Варна и други студенти и специалисти с цел придобиване на допълнителна квалификация, провеждане на курсове по езиково обучение, компютърни информационни технологии и други тематични курсове.

Чл. 9. (Изм. - АС, 28.11.2013 г.) Сектор „Следдипломна квалификация“ е функционално направление, чиито основни задачи са свързани с квалификацията и преквалификацията на специалисти с висше и със средно образование и други обучаващи се чрез провеждане на квалификации, курсове по езиково обучение, компютърни информационни технологии и други тематични курсове.

Чл. 10. (1)  Инспекторатът е обслужващо звено в рамките на ЦПО.

Раздел ІІІ

Организация на учебния процес

Подраздел І

Факултативно обучение

Чл. 11. Сектор „Факултативно обучение“ организира и провежда обучение на студенти по допълнителни специалности, тематични курсове в областта на икономиката, езиково обучение и компютърни информационни технологии.

Чл. 14. (1) Учебният процес в специалностите „Журналистика“ и „Педагогика“ се осъществява в 6 семестъра, а в останалите специалности – в 5 семестъра.

(2) Обучението се осъществява чрез лекции, а в някои специалности и чрез упражнения и практика.

Чл. 15. Обучението в сектор „Факултативно обучение“ се извършва в редовна форма.

Чл. 16. (1) За обучение в сектор „Факултативно обучение“ могат да кандидатстват лица, които имат студентски права, както и други лица, отговарящи на условията, които желаят да получат допълнителна подготовка в специалност или курс, ако такъв не е организиран в сектор „Следдипломна квалификация“.

(2) Лицата, които не са студенти в ИУ – Варна, заплащат семестриална такса в размер с 50% повече от тази за студентите от ИУ – Варна.

(3) Включването на преподаватели и служители в някоя от формите на обучение в ЦПО се решава от директора на центъра на основата на писмена молба, резюлирана от прекия им ръководител. Таксата за участие е като тази на студентите от ИУ – Варна.

Чл. 17. (1) Нова специалност или курс се открива най-малко с 10 души обучаеми.

(2) По изключение, с решение на директора, одобрено от ректора, могат да бъдат откривани специалности и курсове с по-малък брой обучаеми, както и индивидуални квалификации.

Чл. 18. Заплащането на таксите за обучение се извършва в началото на всеки учебен семестър по сметка на ИУ – Варна. Внесените суми се връщат при невъзможност да бъде сформира група.

Чл. 19. Семестърът на студентите от ИУ – Варна се заверява при записването им в студентските книжки на страниците за допълнителна специалност. На студенти от други висши училища и лица, които не са студенти, се издава книжка за специализант, подписвана от директора на центъра. В книжката се отразяват данните, свързани с тяхното обучение.

Чл. 20. Сливане на семестри се извършва по изключение с разрешение от директора на центъра.

Чл. 21. Изпитите се провеждат по предварително разработен график. На студентите се определят две сесии – първа (редовна) и втора (поправителна), които не съвпадат по дати със сесиите по основната им специалност. Студентите имат право на ликвидационна сесия с индивидуален протокол.

Чл. 22. Студентите преминават в по-горен курс с не повече от два неположени изпита. Студентите, които в последната година не са приключили с всички изпити, преминават на удължен до една година курс на обучение, считано от датата на последната поправителна сесия.

Чл. 23. Прекъсване на обучението по слаб успех се допуска веднъж през курса на обучение. При доказани уважителни причини прекъсване по собствено желание със запазване на студентските права, се разрешава от директора на ЦПО до 3 години, считано от последното явяване на студента на занятия или изпит.

Чл. 24. (1) Обучението на студентите по специалностите завършва със защита на дипломна работа. До защита на дипломна работа се допускат студентите, положили успешно семестриалните изпити по учебен план, а за специалностите „Журналистика“ и „Педагогика“ и при провеждане на текущата и преддипломната практика .

(2) Защитата на дипломните работи се провежда по график на две изпитни сесии през годината – веднъж през зимния и веднъж през летния семестър.

(3) Студентите имат право на редовна, поправителна и ликвидационна сесия за защита на дипломна работа.

(4) Студентите заплащат такса за явяване на защита на дипломна работа, размерът на която се определя от АС.

Чл. 25. (Изм. - АС, 28.11.2013 г.) (1) Студентите, изпълнили всички задължения по учебния план – положили успешно всички изпити и защитили дипломна работа, получават свидетелство за професионална квалификация.

(2) Завършилите специалност „Педагогика“ ползват правата на професионална квалификация „учител“ в направлението на завършената основна специалност на висшето образование.

Чл. 26. (Изм. - АС, 28.11.2013 г.) (1) Сектор „Факултативно обучение“ организира и провежда специализирани курсове по тематика, представена от катедрите. Курсовете са с продължителност  от един или два семестъра.

(2) Сектор „Факултативно обучение“ организира и провежда курсове по различни видове езиково обучение. Всеки от курсовете е на две нива, всяко  с продължителност два семестъра.

(3) В края на всеки курс се полага изпит. Студентите имат право на редовна, поправителна и ликвидационна сесия. Издържалите предвидения изпит получават удостоверение за специализация, съответно удостоверение за допълнително обучение.

Подраздел ІІ

Следдипломна  квалификация

Чл. 28. Сектор „Следдипломна  квалификация“ организира и провежда квалификации със срок на обучение до една календарна година, краткосрочни курсове и езиково обучение.

Чл. 29.  За всяка квалификация, по предложение на катедрата, със заповед на директора на центъра, се назначава научен ръководител.

Чл. 31. (1) Квалификациите се провеждат за придобиване на нови знания и за разширяване и допълване на професионалните знания.

(2) Квалификациите се организират в редовна и задочна форма. Обучението в редовната форма е с продължителност над 250 учебни часа, а в задочна – от 150 до 250 часа.

(3) Квалификациите се провеждат в група и по индивидуален план. Групови квалификации се осъществяват, когато за дадена квалификация има най-малко 6  кандидати.

Чл. 32. (Изм. - АС, 28.11.2013 г.) Курсовете за опресняване и обогатяване на знанията се провеждат групово и на индивидуален план с продължителност на обучението до 120 учебни часа.

Чл. 33. (Изм. - АС, 28.11.2013 г.) Езиковото обучение се организира на нива съобразно със системата на обучение. Продължителността на всяко ниво е 120 часа.

Чл. 34. Квалификациите завършват с държавен изпит или защита на дипломна работа.

Чл. 35. Специализанти, които са прекъснали обучението си до 3 години след изтичане на едногодишния срок на обучение, могат да възстановят правата си на специализант и да довършат обучението си на индивидуален план. За възстановяване на правата се заплаща такса, одобрена от директора на центъра и утвърдена от ректора.

Чл. 36. (Изм. - АС, 28.11.2013 г.) (1) На успешно завършилите съответните квалификации се издава свидетелство за професионална квалификация, което се подписва от директора на ЦПО и от ректора на ИУ – Варна.

(2) На завършилите краткосрочни курсове по определена тематика се издава удостоверение за специализация, на завършилите езикови курсове се издава удостоверение за допълнително обучение, а на завършилите опреснителни курсове с продължителност до 30 часа се издава сертификат.

Раздел ІV

Кадрово осигуряване и обучаване

Чл. 38. (1) Преподаватели в ЦПО са щатните преподаватели от ИУ – Варна. При необходимост, за преподаватели могат да бъдат привличани научно-преподавателски кадри от други висши училища и научни организации, както и специалисти от практиката.

Чл. 39. (1) Преподавателският състав се формира за всеки семестър в сектор „Факултативно обучение“ и за всяка квалификация в сектор „Следдипломно обучение“.

 (2) Освен общите права, обучаваните в ЦПО имат право:

1. да се обучават едновременно по няколко специалности, квалификации и курсове в рамките на ЦПО;

2. да ползват библиотечния фонд на ИУ – Варна срещу студентска или специализантска книжка.

(3) Освен общите задължения, обучаваните в ЦПО са длъжни:

1. да внасят своевременно определената такса за образователните услуги;

2. да спазват графика за учебния процес;

3. да полагат изпитите си в определените срокове.

(4) Обучението в ЦПО не дава права за получаване на стипендии, живеене в студентски общежития, пътуване с намаление по обществения транспорт и други подобни студентски права.

Раздел V

Финансиране

Чл. 42. Всички форми за обучение в ЦПО са платени.

Чл. 44. ЦПО ползва имущество, предоставено от ИУ – Варна

Чл. 45. Финансово-счетоводната дейност на ЦПО се осъществява от счетоводния отдел на ИУ – Варна.

Чл. 46. За формирането и изразходването на собствените средства на ЦПО се изработва:

1. план-сметка за приходите и разходите по семестри за факултативното обучение на студентите;

2. план-сметка за всяка квалификация и курс за следдипломното обучение.

Чл. 47. (1) Обучаемите в сектор „Факултативно обучение” заплащат семестриалната такса в началото на всеки семестър.

(2) (Изм. - АС, 28.11.2013 г.) Обучаемите в сектор „Следдипломна квалификация” превеждат таксата за обучение еднократно при започване на обучението. Когато таксата е над 700 лв., специализантите могат да заплатят не по-малко от 50% от таксата при започване на обучението, а останалата сума се заплаща еднократно към средата на обучението.

(3) (Нова - АС, 28.11.2013 г.) При невъзможност да се сформира група, внесената такса се възстановява.

(4) (Нова - АС, 28.11.2013 г.) Внесената такса се възстановява, ако учебните занятия не са започнали, така и в случаите, когато занятията не могат да бъдат посещавани по уважителни причини (съвпадане на часовете с тези на основната специалност, продължително заболяване, отсъствие от страната и други подобни).

(5) (Нова - АС, 28.11.2013 г.) Разрешение за възстановяване на таксите се подписва от ректора по предложение на директора на ЦПО.