ВАЖНО за сроковете за кандидатстване и подаване на документи за магистърските програми по проект BG051PO001-3.1.07-0058 "Бизнес моделиране на учебните планове и програми в професионално направление 3.8 Икономика на Икономически университет-Варна"

Уважаеми кандидат-магистри,

  Днес може да имате проблем при регистрацията поради добавяне на нови функционалности в платформата.


Онлайн системата ще бъде отворена за регистрация през ЦЕЛИЯ ПЕРИОД на подаване на документи за кандидатстване /25.08.2014 г. - 28.08.2014 г./.

Документи ще можете да подавате от 13.30 часа на 25.08.2014 г. до 28.08.2014 г. (четвъртък) в каб. Н201 и Н202. Работното време на комисията по приема е от 8:30 до 17:00 часа (без прекъсване).

 Прикачването на сканирано копие на дипломата в онлайн платформата НЕ е задължително.

Какви документи трябва да носите със себе си?

  1. Разпечатано Заявление за кандидатстване. След регистрацията в онлайн платформата, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО разпечатайте автоматично генерираното заявление и го донесете.
  2. Диплома-оригинал (за ОКС „бакалавър“ или „магистър“) и ксерокопие на същата. След подпечатване от длъжностното лице, ксерокопието се оставя за съхранение към описа; оригиналът на дипломата се връща на кандидата. Кандидатите с дипломи от чуждестранни висши училища представят диплома-оригинал, копие и превод на същата, както и удостоверение на ИУ–Варна за признаване на придобито висше образование.
  3. Студентска книжка – за завършилите ИУ–Варна, които не са получили диплома за завършена образователно-квалификационна степен.
  4. Академична справка – за завършилите други висши училища, които не са получили дипломите си. В академичната справка е необходимо да са посочени среден успех от следването, оценка от държавен изпит, специалност и професионално направление, година на дипломиране.
  5. Документ за самоличност.

Тест за професионална пригодност:

Тестът за професионална пригодност ще се провежда в каб. Н201 и Н202 по следния график:

25.08.2014 г. - от 13.30 ч. до 16.00 ч.
26.08.2014 г. - от 08.30 ч. до 16.00 ч.
27.08.2014 г. - от 08.30 ч. до 16.00 ч.
28.08.2014 г. - от 08.30 ч. до 16.00 ч.

Тестът се състои от 3 части: IQ тест, базови познания по маркетинг и базови управленски (ситуационни) умения. Въпросите са затворени с по един верен отговор от 4 или 5 алтернативни отговора.

Максималният брой точки е 20, които са разпределени по трите части, както следва: IQ тест – максимум 6 точки, базови познания по маркетинг – максимум 8 точки и базови управленски (ситуационни) умения – максимум 6 точки.

Въпросите ще излизат в разбъркан ред. Всеки верен въпрос носи по една точка. Не се отнемат точки при неверни отговори.

Продължителността на теста е 30 минути.

Носете си калкулатор!

Примерни въпроси можете да видите тук.

При подготовката на видеовизитката приемете, че това е представянето Ви в началото на интервюто за работа. Видеовизитката се оценява въз основа на следните критерии: 1/ начин и пълнота на предоставената лична информация за кандидата, 2/ ясна мотивация за причините за кандидатстване и 3/ основни области на компетентност и постижения.   

Полезни източници за информация:

http://www.adeccobulgaria.com/info/Interview_Prep_Kit_BG.pdf

http://blog.jobtiger.bg/2014/03/video-intervyu-za-rabota-osnovni-prepora-ki.html

http://talant.bg/site/articles/interview/interview1

 


Предходни новини:

  1. Регистрация в магистърски програми, публикувана на 20 август 2014 г.
  2. Нови магистърски програми по проект BG051PO001-3.1.07-0058, публикувана на 12 август 2014 г.

  3. За повече информация посетете Център за иновации и развитие