Нови магистърски програми по проект BG051PO001-3.1.07-0058

От 5 септември 2014 г. стартира обучението по магистърски програми „Комуникации и бизнес развитие“ и „Пазари и технологични иновации“, което се реализира в рамките на проект BG051PO001-3.1.07-0058 „Бизнес моделиране на учебните планове и програми в професионално направление 3.8 Икономика на Икономически университет - Варна". В програмите ще се обучават 60 студенти – по 30 души във всяка програма. Двете програми се предлагат за кандидати в направление „Стопански науки и управление” (професионални направления 3.7 Администрация и управление, 3.8 Икономика и 3.9 Туризъм). Обучението е безплатно. Подаването на документи е на 26, 27 и 28 август 2014 г. Предварителната регистрация ще се извърши в онлайн платформа, която ще бъде активна от 18 август 2014 г. Подробности за критериите за прием, сроковете за подаване на документи и класиране и информация за програмите можете да намерите в секция „Магистърски програми“.

Координатор "Административни дейности"
Десислава Моллова
GSM: 0894 692 699
каб. 318А
e-mail: centre4inno@gmail.com