Икономически университет – Варна е включен в списъка на доставчиците на обучения срещу ваучери на безработни и заети лица по Приоритенти оси 1 и 2 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“