Базов конспект за държавен изпит за студентите от специалност "Индустриален бизнес и предприемачество" бакалаври

Указания

За формата на държавния изпит за бакалаври "Индустриален бизнес и предприемачество"

                Държавният изпит ще премине под формата на тест, който ще съдържа:

 • 30 затворени базисни въпроса с по 4 опции за отговор, от които само един е верен. Всеки верен отговор ще носи по 2 точки;
 • 8 отворени теоретични въпроса, като всеки от тях ще носи максимум по 5 точки.

        Въпросите, които ще бъдат включени в теста ще засягат само учебния материал, включен в темите от базовия конспект.

 1. Граници и структура на фирмата. Модели на фирмено поведение. Вертикална интеграция.
 2. Икономия от мащаба, концентрация и пазарна власт.
 3. Ценообразуване на олигополни пазари.
 4. Продуктова диференциация.
 5. Същност и съдържание на операционния мениджмънт. Операционна система на предприятието. Операционна стратегия на предприятието.
 6. Проектиране на продукта и избор на процеса в производствената сфера.
 7. Типове производство, принципи на организация на производствените процеси, същност и видове производствени процеси в индустриалното предприятие.
 8. Организация на производствените процеси по място и по време.
 9. Форми на организация на производството – групова, ПЗУЛ, поточна.
 10. Предприемачески прозорци.
 11. Предприемачески стратегии.
 12. Методи за предприемачески анализ и за генериране на идеи.
 13. Учредяване на предприятие (самозаетост) и вписване в търговския или БУЛСТАТ регистъра.
 14. Стратегии за растеж на фирмата.
 15. Процес на планиране на маркетинговите изследвания. Дефиниране на маркетинговия и изследователския проблеми, обекта и предмета на изследването.
 16. Основни изследователски стратегии в маркетинговите проучвания: формулативна, дескриптивна и каузална.
 17. Подходи и методи за набиране на първични данни в маркетинговите проучвания.
 18. Извадки- същност, модели и процедури за подбор. 
 19. Измерване и скалиране. Разработване на въпросници за нуждите на маркетинговите проучвания.
 20. Дефиниране на малкия и среден бизнес.
 21. Подготовка за стартиране на дейност на новосъздадената фирма (регистрация на касови апарати, регистрация и стартиране на дейност като самоосигуряващо се лице, определяне на кода на икономическата дейност).
 22. Подготовка и дейности по реализация на трудови правоотношения (разработване и регистрация на трудови договори,  данъчен и осигурителен режим,  ведомости, инструктажи, служебни бележки).
 23. Подготовка и режим на нетрудови правоотношения, договори за управления и работа с личен труд на съдружници в собствени фирми (договори, определяне и документиране на възнаграждения, данъчен и осигурителен режим).
 24. Данъчен режим на малките предприятия  (еднолични търговци, приравнени към тях физически лица, юридически лица).
 25. Стратегическо планиране и анализ на индустриалното предприятие.
 26. Планиране на производствената програма на индустриалното предприятие.
 27. Планиране на производствените мощности на индустриалното предприятие.
 28. Планиране на материалните ресурси и на материално-техническото снабдяване на индустриалното предприятие.
 29. Планиране на труда и работната заплата в индустриалното предприятието.
 30. Същност, функции и видове разходи. Организация и отчитане на разходите в предприятието.
 31. Калкулиране на разходите. Интегриране на преки и непреки разходи в себестойността на обектите на калкулиране. Планиране и анализ на себестойността.
 32. Същност, състав и структура на цената. Функции на цената.
 33. Методи за формиране на изходни равнища на цената. Основни характеристики на разходните и пазарните подходи за ценообразуване.
 34. Ценова политика и стратегия на фирмата. Анализи в ценообразуването. Психологически аспекти на ценообразуването.
 35. Набиране и подбор на персонала.
 36. Оценка и възнаграждение на персонала.
 37. Нормиране на труда.
 38. Съвременни форми на организация на работното време.
 39. Обща характеристика на анализа на стопанската дейност в индустриалното предприятие.
 40. Анализ на производствената програма на индустриалното предприятие.
 41. Анализ на производствения капацитет на индустриалното предприятие.
 42. Анализ на използването на материално-енергийните ресурси и на материално-техническото снабдяване в индустриалното предприятие.
 43. Динамични методи за оценка на инвестиционни проекти, NPV, IRR, BCR, ; модифицирани показатели. Оптимални инвестиции при несъвършен капиталов пазар.
 44. Риск и възвръщаемост на инвестициите. Теория на портфейла. Модел за оценка на капиталовите активи.
 45. Оценка на инвестициите в условията на риск. Анализ  на чувствителността и критичните съотношения. Анализ на сценариите.
 46. Стандартно отклонение, коефициент на вариация, нормално разпределение. Метод „Монте Карло“.
 47. Същност и видове иновации.
 48. Иновационна политика и фирмени иновационни стратегии.
 49. Финансиране на иновациите.

Забележка. Всички студенти от минали випуски (специалности "Индустриална икономика", "Индустриален бизнес" и др. ), които се явяват на държавен изпит, ще полагат тест с въпроси  по този конспект.

ЛИТЕРАТУРА

1. Андреев, О. Съвременни системи за производствен и операционен мениджмънт. София, Софтрейд, 2013.

2. Благоев, Б., С. Благоева и колектив. Икономика на предприятието, изд. „Наука и икономика” на ИУ – Варна, 2010.

3. Дракър, П. Иновации и предприемачество, София, Класика и стил, 2002.

4. Желев, С. Маркетингови изследвания. изд. “Стопанство”, София, 2008

5. Желев, С. Маркетингови изследвания за маркетингови решения. изд. “Тракия-М”, София, 2000.

6. Иванов, Й., и колектив. Управление на ценообразуването. ръководство, Изд. "Наука и икономика": ИУ – Варна, 2012.

7. Иванова, И., С. Благоева. Организация на производството в индустриалното предприятие. Изд. "Наука и икономика": ИУ – Варна, 2008.

8. Кларк, М. Икономика на фирмата. С. 2002.

9. Коев, Й. Предприемачеството, Варна, Стено, 2008.

10. Коев, Й и др., Малкият бизнес, справочник почти за всеки, под редакцията на Йордан Коев, ИК Стено, Варна, 2006

11. Ламбовска, М. Управление на разходите. Тракия М, 2006.

12. Ненков, Д. Оценка на инвестициите в реални активи. София, 2005.

13. Ненов, Т. Планиране и анализ на индустриалното предприятие. Изд. «Наука и икономика»: ИУ – Варна, 2012.

14. Ненов Т. Управление на иновациите. изд. “Наука и икономика”, Варна, 2010.

15. Павлов, Пл. Иновационна активност в индустриалните предприятия от Варненска област за периода 2009-2013 година, студия, Годишник на ИУ – Варна, 2015, 214 – 257.

16. Петранов, С. Инвестиции. Второ допълнено издание, София, 2015.

17. Ракарова, С. Индустриална икономика. София, 2012.

18. Цветков, Г. Операционен мениджмънт. София: Демакс, 2006.

19. Чейз Р., Ф. Джейкобз, Н. Аквилано. Производственный и операционный менеджемент. Изд. Вильямс, Москва, Десятое издание, 2007.

20. Шинева, Р., Пл. Павлов. Организация на труда в индустрията. Изд. "Наука и икономика": ИУ-Варна, 2008

21. Шопов Д., М.Атанасова. Управление на човешките ресурси. „Тракия”, 1998.

22. Закон за малките и средните предприятия.