Конспект по Математически анализ

1.Понятие за число.Естествени,цели,рационални и реални числа.Инекция,сюрекция и биекция.Равномощни множества.Изброимост на рационалните числа.Неизброимост на реалните числа.

2.Множества от реални числа,ограничени отгоре или отдолу.Съществуване на точни горни граници.

3.Числови редици.Сходящи редици.Теореми.

4.Нютонов бином.Неперово число.

5.Точки на сгъстяване за числови редици.Теорема на Болцано-Вайерщрас.

6.Граница на функция.бекрайно малки и безкрайно големи функции.Непрекъснатост на функция.Класификация на точките на прекъсване.

7.Обратни функции.Необходими и достатъчни условия за съществуване на обратни функции.Основни обратни функции.

8.Локални и глобални свойства на непрекъснатите функции.Теореми на Вайерщрас.Равномерна непрекъснатост.

9.Производна на функция.Диференциране на сложна и обратна функция.Правила за диференциране.Таблица на основните елементарни функции.

10.Производни и диференциали от по-висок ред.Формула на Лайбниц.

11.Основни теореми за диференцируемите функции.теореми на Рол,Лагранж и Коши.Следствия и приложения.

12.Теореми на Лопитал.Различни видове неопределености.Примери.

13.Формула на Тейлор.Формула на Маклорен.Развиване в ред на Маклорен на някои основни елементарни функции.

14.Понятие за изпъкналост и вдлъбнатост.Екстремум на функция.Необходими и достатъчни условия за екстремум.Геафика на функция.Асимптоти.

15.Неопределен интеграл.Свойства.Таблица на основните неопределени интеграли.Интегриране със субституция.Примери.

16.Интегриране по части.Интегриране на рационални функции.Примери.

17.Определен интеграл на Риман.Дефиниция.Свойства.Класове интегруеми функции.

18.Основна формула на интегралното смятане.Приложения..Обем на ротационно тяло.

19.Несобствени интеграли.Класификация и критерии за сходимост.Примери.

20.Понятие за функция на m променливи.Отворени и затворени множества в IRm .Граница на функция.Непрекъснатост.

21.Производна и диференциал на функция на няколко променливи.Частни производни.Производна по направление.Градиент.

22.Частни производни и диференциали от по-висок ред.Формула на Тейлор.

23.Локален екстремум на функция на m променливи.Критерий на Силвестър за половителна и отрицателна дефинитност на квадратична форма.

24.Неявни функции.Теорема на неявната функция.Детерминанта на Якоби.

25.Двоен интеграл.Свеждане на двойния интеграл кум повторен.Примери.

26.Формула на Грийн.Пресмятане на площ.Примери.Независимост на интегрирането на криволинеен интеграл от пътя на интегриране.

27.Смяна на променливите в двойния интеграл.Полярна смяна.примери.