Въпросник за държавен изпит на бакалаври специалност "Логистика"

Указания

за формата на държавния изпит за бакалаври "Логистика"

           

            Комплексният държавен изпит ще премине под формата на тест, който ще съдържа затворени и отворени въпроси.

            Затворените въпроси ще имат по 3 опции за отговор, от които само един е верен. Отворените въпроси ще предполагат кратки отговори, например изброяване на основни елементи, на основни характеристики, кратки дефиниции и др. под.

            Въпросите, които ще бъдат включени в теста ще засягат само темите, които са включени в  този конспект.

КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

на специалност „ЛОГИСТИКА”, ОКС „бакалавър”

1.Съдържание и особености на логистиката и логистичния подход. Логистични функции и логистичен процес.

2.Обект и предмет на логистиката. Логистична координация.

3.Същност, особености и видове логистични системи.

4.Функционална и мрежова структура на логистичната система.

5.Същност на обслужването на клиентите. Участници в процеса на обслужването на клиентите. Цикъл на обслужване и цикъл на поръчка.

6.Основни понятия, свързани с качеството на логистичното обслужване. Управление на качеството на логистичното обслужване. Контрол над качеството на обслужване.

7.Основни принципи за формиране на система за логистично обслужване. Документация в системата на логистично обслужване. Методика за разработване на система за логистично обслужване.

8.Маркетингови аспекти на логистиката. Анализ на системата за логистично обслужване.

9.Стандарти за обслужване на клиентите. Показатели за качество на логистичното обслужване. Фактори, влияещи върху избора на равнище на логистично обслужване.

10.Същност и особености на логистиката на снабдяването. Основни задачи.

11.Цикъл на снабдяване. Дейности в цикъла на снабдяване.

12.Планиране на снабдяването с материални ресурси.

13.Осигуряване на материалите от външни източници или чрез собствено производство.

14.Избор и взаимоотношения с доставчиците.

15.Ефективност на снабдяването.

16.Производствен процес - същност, видове, структура, основни принципи на организация на процесите.

17.Производствена структура на предприятието - същност, типове, видове производствена структура, методи за проектиране на производствената структура.

18.Производствен цикъл - същност, структура, определяне на продължителността на производствения цикъл (вкл.начини на съчетаване на операциите: последователно, паралелно, паралелно-последователно).

19.Системи за организация и управление на производството и доставките – „тласкащи” и „теглещи” системи, същност, предимства и недостатъци, точка на контакт с клиента.

20.Методи за съгласуване работата на свързаните производствени звена - "На склад", "тънко" производство, масово производство по индивидуални поръчки, метод MRP (планиране на потребностите от материали).

21.Дистрибуционна логистика на фирмата. Съвременни виждания. Дефиниции.

22.Дистрибуционните канали в бизнеса на фирмите. Видове дистрибуционни канали. Показатели за анализ и оценка на канали за реализация.

23.Потоци по дистрибуционните канали.

24.Посредници в дистрибуционната логистика. Категории посредници. Показатели за оценка на посредници в дистрибуцията.

25.Дистрибуционно-логистични решения по каналите за реализация. Методи и модели в дистрибуционната логистика.

26.Съвременни канали за реализация и логистични решения: каталожни канали, е-канали, call канали, ТВ канали, лични продажби и вендинг канали в дистрибуцията.

27.Методи и модели при проектиране на дистрибуционната логистика.

28.Същност и място на транспорта в логистиката. Задачи и функции на транспорта. Значение на транспорта. Договори и договорни отношения при осъществяване на превоз.

29.Сравнителната оценка на експлоатационните показатели по видове транспорт, особености и предимства. Структура на разходите по видове транспорт. Избор на технологична схема за осъществяване на превоз на товари. Оперативни фактори, които определят начина на транспорт.

30.Транспортната тарифа като икономическа категория. Основни принципи на ценообразуването на транспортните услуги за превоз на товари. Класифициране на транспортните тарифи според вида на транспорта. Международни правила за тълкуване на търговските термини ИНКОТЕРМС.

31.Класификация на товарите. Специфични принципи и методи за класификация на товарите по видове транспорт. Класификация на превозите по видове транспорт.

32.Класификация на риска в логистиката. Възможности за намаляване на риска в логистиката.

33. Митнически процедури при внос и износ на стоки. Основни видове митнически и транспортни документи.

34. Теоретични основи на информационната логистика – същност, изисквания,
обект, предмет на информационната логистика, последни новости.

35. Информационни системи и софтуерни продукти в логистиката.

36. Стандарти EDI и EDIFACT – същност и приложения.

37.Стандарти EAN128, 3 от 9, 2 от 5, ITF-14, етикети на палет, кашон,
ISSN, ISBN – същност и особености на приложение.

38.Бар кодове по стандартите UPC, EAN-8, EAN-13 – разновидности, особености и приложения. Софтуер за създаване на бар кодове. Скенери за бар кодове.

39.Информационни технологии и софтуерни продукти в транспортната логистика. GPS и GPRS технологии за проследяване на товари.

40.Софтуерни продукти в производствената логистика. ERP системи

41. Информационна инфраструктура на логистиката. Софтуер с изкуствен интелект в логистиката.

42. Същност, предимства и недостатъци на стоково-материалните запаси. Разходи свързани с управлението им. Методи за определяне на потребностите от запаси.

43. Системи за управление на запасите при равномерно потребление (система с фиксиран размер на заявката; система с фиксиран интервал между заявките).

44. Системи за управление на запасите при неравномерно потребление (система с определено периодично попълване на запаса до постоянно ниво; система „минимум – максимум“).

45.Място и значение на складовете и дистрибуционните центрове в логистичната система.

46.Измерване на ефективността на складовите операции.

47.Оборудване на складовете.

48.Организация на складовите площи.

49.Вземане на решение - собствен или нает склад.