За студентите от спец. „Журналистика“ относно провеждането на изпитите в Софийския университет

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за студентите от спец. „Журналистика“

относно провеждането на изпитите в Софийския университет

1. За изпита по „Теория на журналистиката и медиите“ – представя се курсова работа на тема: Методите на манипулация в медиите“ (за всички медии общо) в обем минимум 3 листа.

2. За изпита по „Радиожурналистика. Радиокомуникации“ – носи се курсовата работа разпечатана (на хартиен носител), независимо, че предварително е изпратена по ел. поща. Това е необходимо, за да се пести време, тъй като ще има и практика в радиото.

3. За изпита по „Телевизионен процес и телевизионни жанрове и форми“  - заданието, което е дала доц. д-р Лилия Райчева.