УКАЗАНИЯ за държавния изпит за магистри "Корпоративен бизнес и управление" - редовно и дистанционно обучение

УКАЗАНИЯ

за формата на държавния изпит за магистри "Корпоративен бизнес и управление" - редовно и дистанционно обучение

            Държавният изпит ще премине под формата на тест, който ще съдържа 60 затворени базисни въпроса с по 4 опции за отговор, от които само един е верен. Всеки верен отговор ще носи по 1,67точки.

      Въпросите, които ще бъдат включени в теста ще засягат само темите, които са включени в базовия конспект.

КОНСПЕКТ

за държавен изпит на специалност “КОРПОРАТИВЕН БИЗНЕС И УПРАВЛЕНИЕ” – магистърска степен за редовно и дистанционно обучение 

1. Същност и особености на корпорацията. Видове корпорации. Същност на корпоративното управление.

2.Публична корпорация – същност и особености. Публично предлагане на ценни книжа.

3.Ръководни органи в корпорацията. Разкриване на информация и прозрачност на публичната корпорация.

4.Принципи на ОИСР за корпоративно управление. Бяла книга за корпоративното управление в Югоизточна Европа.

5.Корпоративна социална отговорност. Управление на интересите на заинтересованите лица.

6.Същност, роля, цели и характеристика на системата за измерване на бизнеса. Трите роли на измерването. Основни задачи на измерването. Изисквания към системата за измерване на бизнеса.

7.Основни направления и етапи на измерването на бизнеса. Модели и схеми за измерване на бизнеса - схема на Браун за измерване на процесите, верига "служители-клиенти-печалба" на Сиърс.

8.Модели и схеми за измерване на бизнеса - балансирана система от показатели за измерване на бизнеса на Каплан и Нортън- общ модел и представяне на причинно-следствените връзки. Система от показатели по отделните групи индикатори.

9.Конкурентоспособност на продуктите на фирмата. Модели и показатели за измерване и оценка. Инженерно-стойностен анализ за оцен­ка и  усъ­вършенства­не на продуктите.

10.Конкурентоспособност на предприятието - модели за теоретичен анализ, измерване, оценка и проектиране на конкурентоспособността на предприятието.

11.Международна конкурентоспособност на страните. Етапи в развитието на страните за постигане на конкурентоспособност. Модели, инди­ка­тори и показатели за измерване и оценка на нацио­налната конку­рентоспо­собност.

12.Набор и подбор на персонала. Източници на набор на кандидати. Техники за подбор на персонала – традиционни и съвременни техники. Инструктаж. Показатели за оценка на подбора.

13.Адаптация на персонала. Аспекти на адаптацията – професионална, социална, организационна. Показатели за оценка на адаптацията.

14.Възнаграждения – цели, източници на информация.  Степенуване на заплатите. Форми и системи на заплащане.

15.Обучение на персонала. Методи за обучение – предимства и недостатъци. Обучение на мениджъри.

16.Конфликти и тяхното разрешаване. Същност и видове конфликти. Източници на конфликти. Техники за решаване на конфликтите.

17. Финансови инструменти с фиксиран доход. Държавни и корпоративни облигации.

18. Финансови инструменти с променлив доход. Акции.

19. Пазари на финансови инструменти. Борси, инвестиционни посредници, регулиране.

20. Търгово предложение за закупуване на ценни книжа.

21. Колективни инвестиционни схеми. Инвестиционни и договорни фондове.

22. Секюритизация на активи. Дружества със специална инвестиционна цел.

23.Съдържание и особености на логистиката – етапи на развитие, равнища на приложение, определения за логистиката, цели задачи и функции на логистиката, обект и предмет вкл. същност и видове материални потоци

24.Логистични системи – същност, видове, свойства, мрежова йерархия на логистичната система (логистична верига, канал, мрежа).

25.Логистично обслужване – същност, аспекти, равнища на обслужване, обработка на заявките, цикъл на заявките.

26.Логистичен мениджмънт – същност и съдържание, логистична стратегия – видове, оценка и избор, конфигуриране на логистичната система, основна логистична задача, логистични разходи.

27. Концепцията за управление на веригите за доставка: същност и значение на веригите на доставка (ВД); структура и основни характеристики на ВД; основни акценти в концепцията за управление на веригите на доставка. 

28.Същност, роля и функции на контролинга. Задачи на отчет­ността при контролинга. Връзка между финансово и управленско счетоводство. Калкулативни разходи.

29.Система за пресмятане с пълни разходи - основни цели и идеен модел и структура на системата. Подсистеми: "Пресмятане на видовете разходи" и "Пресмятане на разходите по място на възникване".

30.Система за пресмятане с пълни разходи. Подсистема "Пре­смятане на разходите по носители" и подсистеми.

31.Система за пресмятане с частични разходи - основни цели и идеен модел на системата. Подсистеми: "Пресмятане на видовете разходи" и "Пресмятане на разходите по място на възникване".

32.Система за пресмятане с частични разходи. Подсистема "Пре­смятане на разходите по носители" и подсистеми.

33.Присъщи приходи и разходи - същност и съдържание. Покриващ принос - същност, видове, показатели за покриващия принос.

34.Разходи за готовност - същност, видове и  съдържание. Кал­кулация на продажни цени при поръчка и при пазарна калкулация. Съкратени (окрупнени) методи за определяне на продажната цена.