Признати изпити в ОКС "магистър" по форми на обучение

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ
Летен семестър на учебната 2016/2017 г.

Вх. №

Име

Специалност Признат изпит (по учебен план)

Оценка

ПР 001

Снежана Петрова Тодорова

БИС-ДНДО Компютърни архитектури и мрежи

Добър 4

ПР 002

Рахшан Сабри Фикрет БИС-ДНДО Компютърни архитектури и мрежи Мн. добър 5

ПР 003

Нестор Петков Несторов УПМ-СНУ Магистърски семинар Мн. добър 5

ПР 004

Симона Стоянова Стоянова Мениджмънт - ДНДО Проектен мениджмънт Добър 4


ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ
Летен семестър на учебната 2016/2017 г.

Вх. №

Име

Специалност Признат изпит (по учебен план)

Оценка

ПЗ 001

Емел Себайдин Ахмед

СК-СНУ Финансово счетоводство

Добър 4