Колеж по туризъм

Колеж по туризъм

Колежът по туризъм – Варна при Икономически университет – Варна е приемник на първия Учебен комплекс по международен туризъм у нас, който е създаден към Главно управление по туризма при Министер­ския съвет Разпореждане № 811 от 8 ноември 1963 г. Първоначално обучението започва в курорта "Св. св. Константин и Елена", а по-късно продължава в комплекс "Златни пясъци" със задача да се подготвят управители и заместник-управители на хотели и ресторанти, администратори и сервитьори, а впоследствие и екскурзоводи, информатори и организатори по туризъм.

В своята 50-годишна история Колежът по туризъм – Варна е подготвил повече от 8300 специалисти в редовна и над 3200 – в задочна форма на обучение. Те и днес формират гръбнака на българския туристически бизнес и заемат ключови позиции като оперативни мениджъри и изпълнителски кадри. Много от преподавателите в колежа също са минали през неговата школа и днес работят като консултанти, участници в екипи и ръководители  на регионални, национални и международни проекти за устойчиво развитие на образованието по туризъм и на туризма като отрасъл на българската икономика.

Колежът по туризъм към Икономически университет – Варна подготвя професионални бакалаври (3 годишно обучение, 180 кредита) по специалностите: Мениджмънт на туризма, Мениджмънт на свободното време, Мениджмънт на хотели и ресторанти и Менеджмент туризма на руски език.

Повече информация може да откриете на адрес: http://www.ct-varna.com/