ОНС "доктор"

ОНС "доктор"
Докторантура Икономически университет - Варна

Прием в ОНС "доктор"


ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ

/получили програмна акредитация от НАОА в съответствиие с чл. 79 (1) на Закона за висшето образование/,
по които Икономически университет – Варна има право да обучава докторанти

 

№ по ред Област на ВО Професионално направление Докторски програми
1. 3. Социални, стопански и правни науки 3.7. Администрация и управление Социално управление
2. 3. Социални, стопански и правни науки 3.8. Икономика Политическа икономия (обща икономическа теория)
3. 3. Социални, стопански и правни науки 3.8. Икономика Финанси
4. 3. Социални, стопански и правни науки 3.8. Икономика Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност
5. 3. Социални, стопански и правни науки 3.8. Икономика Икономика и управление (строителство и недвижима собственост)
6. 3. Социални, стопански и правни науки 3.8. Икономика Икономика и управление (търговия)
7. 3. Социални, стопански и правни науки 3.8. Икономика Индустриален бизнес
8. 3. Социални, стопански и правни науки 3.8. Икономика Аграрен бизнес
9. 3. Социални, стопански и правни науки 3.8. Икономика Стокознание
10. 3. Социални, стопански и правни науки 3.8. Икономика Маркетинг
11. 3. Социални, стопански и правни науки 3.8. Икономика Статистика и демография
12. 3. Социални, стопански и правни науки 3.8. Икономика Приложение на изчислителната техника в икономиката
13. 3. Социални, стопански и правни науки 3.8. Икономика Световно стопанство и международни икономически отношения
14. 3. Социални, стопански и правни науки 3.8. Икономика Оптимално управление на икономически системи
15. 3. Социални, стопански и правни науки 3.9. Туризъм Икономика и управление (туризъм)
16. 4. Природни науки, математика и информатика 4.6. Информатика и компютърни науки Информатика
17. 3. Социални, стопански и правни науки 3.6. Право Търговско право
18. 3. Социални, стопански и правни науки 3.6. Право Трудово право и обществено осигуряване


 

Линкове с повече информация за ОНС "доктор"

Обявени конкурси

Такси за обучение

Необходими документи

Студентско кредитиране

Такси за кандидатстване

Обща информация

Дати за провеждане на конкурсните изпити

Контакти