Ликвидации за дипломиращи се студенти по математически дисциплини

Преподавател

Каб./Зала

Дата за изпит

Час

Проф. дин. Бойко Атанасов

Доц. д-р Росен Николаев

Доц. д-р Танка Милкова

433

08.06.2016

08:00

09.06.2016

10.06.2016

Гл. ас. д-р Деян Михайлов

419

08.06.2016

11:00

09.06.2016

10.06.2016