Правила, правилници и подсистеми

Правилници

Документ  Правилник на Икономически университет – Варна

Документ  Правилник за приемане на студенти в Колеж по туризъм – Варна при Икономически университет – Варна за учебната 2019/2020 година

Документ  Правилник за приемане на студенти в ОКС "бакалавър" на Икономически университет – Варна за учебната 2019/2020 година

Документ  Правилник за приемане на студенти в образователно-квалификационна степен "магистър" на Икономически университет – Варна за учебната 2019/2020 година

Документ  Правилник за учебната дейност на Икономически университет – Варна

Документ  Правилник за организацията и дейността на Студентски съвет при Икономически университет – Варна

Документ  Правилник за условията и реда за настаняване, ползване и вътрешния ред в студентските общежития на Икономически университет – Варна

Документ  Правилник за научноизследователската дейност на академичния състав на Икономически университет – Варна


 

Правила

Документ  Правила за условията и реда за прием и обучение на студенти по чл. 68, ал. 3 и 5 и чл. 70, ал. 2 от Закона за висшето образование

Документ  Правила за работа на комисиите по организация и провеждане на кандидатстудентския прием

Документ  Правила за условията и реда за индивидуално обучение на студенти в Икономически университет – Варна

Документ  Правила за оценяване на знанията, уменията и компетентностите на студентите в Икономически университет – Варна

Документ  Правила за управление на програма "Еразъм+" и програма CEEPUS в Икономически университет – Варна

Документ  Правила на Икономически университет – Варна за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища

Документ  Правила за организацията на учебния процес в подготвителните курсове на ИУ – Варна

Документ  Правила за отпускане на стипендии в Икономически университет – Варна

Документ  Правила за организиране и провеждане на национални и международни студентски и ученически олимпиади, конкурси и състезания в Икономически университет – Варна

Документ  Правила за условията и реда за прилагане на системата за натрупване и трансфер на кредити в ИУ-Варна

Документ  Правила за административо обслужване на студенти и докторанти

 

Подсистеми

Документ  Тюторна система

Документ  Подсистема "Прием"

Документ  Подсистема "Методика на обучението"

Документ  Подсистема "Разпределение на ресурса от учебно време"

Документ  Подсистема "Проверка и оценка на знанията, уменията и компетентностите на студентите"

Документ  Подсистема "Усъвършенстване и актуализиране на учебното съдържание"

Документ  Подсистема "Контрол на учебния процес"

Документ  Подсистема "Професионално практическо обучение на студентите"

Документ  Подсистема "Установяване и реализация на завършилите студенти"

 

Стандарти

Документ  Работен стандарт "Записване на новоприети студенти"

Документ  Работен стандарт "Издаване на уверения"

Документ  Работен стандарт "Образуване на бала за класиране на граждани на държави извън европейския съюз и европейското икономическо пространство"

Документ  Работен стандарт "Реализиране на съвместни образователни програми"

Документ  Работен стандарт "Издаване на академични справки"

Документ  Работен стандарт "Заверяване на справки и документи на чужд език"

Документ  Работен стандарт "Издаване на европейско дипломно приложение"

Документ  Стандарт за разпределение на дейностите по обучението на докторантите в Икономически университет – Варна

 

Други

Документ  Етичен кодекс на работниците, обучаваните лица и посетителите в Икономически университет – Варна

Документ  Статут за определяне на академична награда "Студент на годината" на Икономически университет – Варна

Документ  Регламент за провеждане на електронно обучение в Икономически университет – Варна