Акредитация и сертификати

Сертификат по качеството        Certificate Quality

Решение на Акредитационният съвет към НАОА за институционална акредитация на Икономически университет - Варна:

 • Обща оценка - 9.28 (девет цяло и двадесет и осем стотни);
 • Срок на валидност на акредитацията - до 2024 година;
 • Капацитет на висшето училище - 13 000 студенти и докторанти.

Решение на Постоянната комисия по стопански науки и управление към НАОА за акредитация на професионално направление 3.8 Икономика:

 • Обща оценка - 9.38 (девет цяло и тридесет и осем стотни) ;
 • Срок на валидност на акредитацията - до 2019 година.

   Капацитет на професионално направление 3.8 Икономика:

 • ОКС "бакалавър" – 10 000 студенти (редовна и задочна форма на обучение);
 • ОКС "магистър" – 2000 студенти (редовна и задочна форма на обучение);
 • Общо за професионалното направление: 12 000 студенти.

   Решение на Постоянната комисия по стопански науки и управление към НАОА за акредитация на професионално направление 3.7 Администрация и управление:

 • Обща оценка - 9.18 (девет цяло и осемнадесет стотни) ;
 • Срок на валидност на акредитацията - до 2021 година.

   Капацитет на професионално направление 3.7 Администрация и управление:

 • ОКС "бакалавър" – 1000 студенти (редовна форма на обучение);
 • ОКС "магистър" – 360 студенти (редовна и задочна форма на обучение);
 • Общо за професионалното направление: 1360  студенти.

Решение на Постоянната комисия по стопански науки и управление към НАОА за акредитация на професионално направление 3.9 Туризъм:

 • Обща оценка - 9.70 (девет цяло и седемдесет стотни) ;
 • Срок на валидност на акредитацията - до 2019 година.

   Капацитет на професионално направление 3.9 Туризъм:

 • "професионален бакалавър" - 700 студенти (редовна и задочна форма на обучение);
 • ОКС "бакалавър" – 760 студенти (редовна и задочна форма на обучение);
 • ОКС "магистър" – 140 студенти (редовна и задочна форма на обучение);
 • Общо за професионалното направление: 1600 студенти.

Решение на Постоянната комисия по природни науки, математика и информатика към НАОА за акредитация на професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки:

 • Обща оценка - 8.44 (осем цяло и четиридесет и четири стотни);
 • Срок на валидност на акредитацията - до 2019 година.

   Капацитет на професионално направление 4.6  Информатика и компютърни науки:

 • ОКС "бакалавър" – 505 студенти (редовна форма на обучение);
 • ОКС "магистър" – 115 студенти (45 редовна, 40 задочна и 30 дистанционна форма на обучение);
 • Общо за професионалното направление: 620  студенти.

Решение на Акредитационният съвет:

Акредитационният съвет дава положителна оценка на организацията и средата за провеждане на дистанционна форма на обучение в Икономически университет – Варна.


Сертификация по ISO 9001

В Икономически университет – Варна е налице внедрена и сертифицирана система за управление на качеството, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 9001:2015, с обхват на дейност:

„Провеждане на обучение във всички степени и форми на висше  образование (професионален бакалавър, бакалавър, магистър и доктор), професионално, продължаващо и допълнително обучение, управление и поддържане на качеството на академичния състав и научно-изследователска дейност.“

Нейното действие стартира на 5 октомври 2009 г. със заповед № РД-14-2505/02.10.2009 г. на Ректора на ИУ-Варна. През периода 30.11-02.12.2009 г. преминава успешно сертификация от независимата сертифицираща организация DNV GL.

Системата за управление на качеството ежегодно подлежи на планирани проверки от DNV GL, чрез набор от контролни и ресертификационни одити. Последният външен одит е проведен на 27-28 юни 2018 г., вследствие успешното преминаване на който СУК е ресертифицирана спрямо изискванията на стандарт ISO 9001:2015. Периодът на сертификация е продължен за следващите три години и е преиздаден сертификат № 261216-2018-AQ-BGR-RvA.