Студентска научна конференция - 2019 г.

От 1 до 24 април 2019 г. се в Икономически университет - Варна се проведе годишният Преглед на студентската научна дейност по специалности.

Прегледът на студентската научна дейност завърши със Студентска научна конференция, която се проведе на 16-ти май 2019 г. в зала 446 на университета.  Студентите, които са класирани на първите места в отделните секции представиха своите доклади с последваща дискусия върху тях. Водещ на студентския научен форум бе гл. ас. д-р Йордан Петков. Събитието бе открито от доц. д-р Юлиан Василев. Конференцията завърши с тържествено връчване на грамоти на класираните на първо, второ и трето място за всяка секция. За призьорите са  предвидени и парични награди (за въпроси - Финансово-четоводен отдел).

Студентите, ккоито не са получили грамотите си на място, могат да го направят от отдел НИДД (каб. 503).

Докладите на победителите ще бъдат публикувани в сборник. 

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ за оформление и представяне на докладите.

Докладите трябва да бъдат представени в отдел НИДД на хартия (в 1 екз.) и в електронен формат (*,doc) по e-mail или  на CD. (nidd@ue-varna.bg).

Списък на докладите може да намерите тук - ПРОГРАМА СНК 2019.

Отдел НИДД