Отдел "Информационни технологии и обслужване"

Отдел "Информационни технологии и обслужване"
Отдел "Информационни технологии и обслужване" осъществява развитието на автоматизирани информационни технологии и информационно обслужване в Университета.

Предмет на неговата дейност е:

  • проектиране, разработване, експлоатация и развитие на автоматизирана информационна система за управление на университета;
  • поддържане на системен и приложен софтуер за нуждите на обучението;
  • поддържане и разширение на локални мрежи за обучение;
  • организиране ползването на компютърната техника за нуждите на учебния процес.
Отдел ИТО обслужва следната материална база за нуждите на учебния процес:
  • 15 компютърни зали с 206 работни места;
  • приложни програми под управлението на Windows XP, MS Office XP, MS Back Office, MS Visual Basic, MS Visual Studio.

Компютрите в 15 компютърни зали с 206 работни места са свързани към компютърната мрежа на ИУ-Варна. В тях е възможно ползването на Internet за нуждите на учебния процес. Ползването на Internet за лични нужди се извършва в Интернет-зала, която функционира на територията на основния корпус на Университета.

Достъпът на студентите до компютърните зали е свободен в рамките на времето, през което залите са свободни от занятия и в Университета се провежда учебен процес.

Отдел ИТО участва в дейността на Университета при решаването на научноизследователски задачи в различни области на икономическата наука и стопанските отрасли с приложение на компютърна техника. Разработва и внедрява за нуждите на Университета автоматизирани системи за управление на учебния процес, научните изследвания и административно-управленската дейност и компютърни локални мрежи.

Отдел "Информационни технологии и обслужване"

Ръководител отдел

Валентин Маринов

Кабинет Кабинет: 315 А

Mobile Мобилен тел. 0882 164809

Email Email: valemar@ue-varna.bg
                   valemar@abv.bg


 Програмисти

Надя Панчева

Кабинет Кабинет: 315 А

Mobile Мобилен тел. 0882 164810

Email Email: nadq_pancheva@ue-varna.bg

Радостина Петрова

Кабинет Кабинет: 315 А

Mobile Мобилен тел. 0882 164785

Email Email: radostina_petrova@ue-varna.bg

Анна Тимофеева

Кабинет Кабинет: 315 А

Mobile Мобилен тел. 0882 164771

Email Email: ansergeeva@ue-varna.bgСектор "Техническа поддръжка"

 Ръководител сектор

Иван Петров

Кабинет Кабинет: Н-204

Mobile Мобилен тел. 0882 164854

Email Email: i_petrov@ue-varna.bg


Системен администратор

Иван Михайлов

Кабинет Кабинет: Н-204

Mobile Мобилен тел. 0882 165677

Email Email: imihaylov@ue-varna.bg