Икономически университет – Варна създава Научноизследователски институт

Икономически университет – Варна създава Научноизследователски институт

С Постановление № 285 от 21 октомври 2015 г. на Министерски съвет на Република България бе открит Научноизследователски институт в структурата на Икономически университет – Варна. На заседанието на Академичния съвет през месец декември бяха избрани ръководните органи на Института. За Директор бе предложена и избрана проф. д-р Зоя Младенова, а за зам.-директор - проф. д-р Константин Калинков. Попълнен бе и съставът на Научния съвет на Института, който ще изпълнява ролята на колективен орган за управление.

Научноизследователският институт обединява съществуващите научни центрове на Икономически университет – Варна в една структура. Това са:

Като стратегически цели на Института се определят насочване на научните изследвания към значими икономически и социални проблеми, укрепване на връзките университет - бизнес, активизиране участието на академичния състав на висшето училище в национални и международни научни програми и др.

Един от водещите приоритети в научната дейност на Научноизследователския институт ще бъде развитието на регионалната икономика. С оглед на това Институтът ще се стреми да развива тесни връзки и сътрудничество с местната администрация, бизнеса, други научни центрове, НПО и т.н. на територията на област Варна.

Чрез създаването на Научноизследователски институт Икономически университет – Варна отговаря на динамично променящата се социално-икономическа среда и на ключови документи като Стратегията за развитие на висшето образование в Р. България в периода 2014-2020 г., Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2020, Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Р. България 2014-2020 г. и др.


Научен съвет на Научноизследователски институт

Председател

Academics University of Economics - Varna  Проф. д-р Зоя Младенова


Заместник-председател

Academics University of Economics - Varna  Проф. д-р Константин Калинков


Членове

 1. Проф. д-р Веселин Хаджиев
 2. Ас. Георги Зеленков
 3. Доц. д-р Бистра Василева
 4. Доц. д-р Мария Кехайова
 5. Доц. д-р Стоян Киров
 6. Проф. д-р Стефан Вачков
 7. Проф. д-р Надя Костова
 8. Проф. д-р Таня Дъбева
 9. Проф. д-р Владимир Сълов
 10. Проф. д-р Румен Калчев
 11. Доц. д-р Виолета Димитрова
 12. Доц. д-р Мария Станимирова
 13. Доц. д-р Илиан Минков