Изследователски център по глобализация и преки чуждестранни инвестиции

Изследователски център по глобализация и преки чуждестранни инвестиции

Изследователският център по глобализация и преки чуждестранни инвестиции (Research Centre on Globalization and Foreign Direct Investments) при Икономически университет – Варна е създаден с решение на Академичния съвет през м. декември 2014 г. Той е звено за извършване на теоретични и приложни научни изследвания и образователна дейност в областта на световната икономика, международните икономически отношения, преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) и дейността на транснационалните корпорации в световната и националната икономика.

Изследователският център извършва следните основни дейности:

1. Осъществява теоретични и емпирични изследвания по проблеми на глобализацията, ПЧИ и политиката към ПЧИ на равнището на световната наука чрез прилагането на екипния, проектен и програмен принцип.

2. Привлича и обединява преподаватели от различни катедри на ИУ-Варна за изследователска работа в даденото научно направление и постепенното превръщане на ПЧИ в един от основните научни приоритети на ИУ-Варна.

3. Привлича изследователи отвън в разработването на отделни проекти – известни български икономисти и специалисти по ПЧИ от чужбина.

4. Организира научни конференции, кръгли маси и други форуми за популяризиране резултатите от изследванията и издигане авторитета на Центъра и на ИУ-Варна като значим научен център.

5. Изгражда устойчиви връзки с публичните институции (на национално и местно равнище) и използва резултатите от изследванията на Центъра за оказване на влияние върху политиката към ПЧИ в България.

6. Установява дълготрайни връзки с други изследователски центрове от страната и чужбина; изгражда изследователски мрежи.

7. Стимулира научноизследователската дейност на студенти и докторанти в дадената тематична област; обогатява учебния процес при отразяване на процесите на глобализация на икономиката, движението на ПЧИ и други важни икономически процеси и други.

Ръководител

Проф. д-р Зоя Младенова

Mobile Мобилен тел. 0882 164726

Email Email: zoya_mladenova@ue-varna.bg

За контакти:

Email Email: rcgfdi@ue-varna.bg