Студентско кредитиране

Извадка от Закон за кредитиране на студенти и докторанти
Обн., ДВ, бр. 69 от 5.08.2008 г., изм., бр. 12 от 13.02.2009 г., в сила от 1.01.2010 г. (*) - изм., бр. 32 от 28.04.2009 г., бр. 74 от 15.09.2009 г., в сила от 15.09.2009 г., изм. и доп., бр. 99 от 15.12.2009 г., в сила от 1.01.2010 г., изм., бр. 68 от 2.08.2013 г., в сила от 2.08.2013 г., бр. 107 от 24.12.2014 г., в сила от 1.01.2015 г.

Право да кандидатстват за получаване на кредит по Закона за кредитиране на студенти и докторанти имат студенти и докторанти - български граждани, граждани на ЕС, на други държави от ЕИП или Конфедерация Швейцария, които към момента на подаване на искането за сключване на договор за кредит отговарят едновременно на следните изисквания:

  1. не са навършили 35 години;
  2. се обучават в редовна форма за придобиване на образователно квалификационна степен "бакалавър" (бакалавър и професионален бакалавър) или "магистър" или образователно научна степен "доктор" в създадено и функциониращо по законоустановения ред държавно или частно висше училище или научна организация по чл. 47, ал. 1 от ЗВО;
  3. нямат придобита същата образователно квалификационна или образователно научна степен;
  4. не са отстранени и не са прекъснали обучението си, освен в случаите, предвидени в Закона за кредитиране на студенти и докторанти.

Когато студентът се обучава едновременно за придобиване на повече от една специалност на една и съща образователно квалификационна степен, студентът може да получи по свой избор кредит по този закон само за едната от тях.

Качеството студент или докторант се придобива съгласно Закона за висшето образование.

Кредитите се отпускат за целия или за част от периода на обучение съгласно учебния план за:

  1. плащане на таксите за обучение;
  2. издръжка.

Правото на кредит за издръжка възниква при раждане или при пълно осиновяване на дете по време на обучението. Правото се ползва от родителя, който упражнява родителските права, а ако това са и двамата родители - само от единия.

Кредитите се отпускат в български левове.
 

Регистър на банките, сключили типов договор за кредитиране на студенти и докторанти

Име на търговската банка

Булстат

№ на типовия договор с МОН

ДСК ЕАД

121830616

№ Д 01 – 519/21.06.2010 г.

Райфайзенбанк ЕАД

831558413

№ Д 01 – 530/29.06.2010 г.

Алианц Банк България АД

128001319

№ Д 01 – 148/08.07.2011 г.

Юробанк България АД

000694749

№ Д 01 – 4190/08.07.2013 г.

Българо-американска кредитна банка АД

121246419 № Д 01 – 49/22.03.2018 г.

Инвестбанк АД

831663282 № Д 01 – 64/19.04.2019 г.

Първа Инвестиционна Банка АД

831094393

№ Д 01 – 100/20.06.2016 г.