Център за магистърско обучение

Център за магистърско обучение

Центърът за магистърско обучение координира дейността на катедрите и помощните звена, свързани с организацията и провеждането на обучението за придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър". Подготвя, организира и провежда приема в магистърска степен и осъществява цялостната учебна работа с магистрите - от записването до дипломирането им. Центърът пряко подпомага дейността на заместник-ректора по учебната работа във връзка с обучението по магистърски програми.

Основни задачи на ЦМО:

  1. Осъществява методическа помощ на факултетите и катедрите в областта на обучението на студентите по образователно-квалификационна степен "магистър".
  2. Координира дейността на факултетите, катедрите и обслужващите звена, свързана с организацията и провеждането на обучението по магистърски специалности.
  3. Проучва търсенето на образователната услуга за придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър" по области на висшето образование, професионални направления и специалности в страната и чужбина.
  4. Подготвя, организира и провежда приема на кандидати за магистри по магистърски специалности.
  5. Осъществява контрол върху качеството на обучението по магистърски специалности съобразно системата за оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав, която включва и проучване на студентското мнение, на основание на чл. 5, ал.2, т.1 от Правилника на Икономически университет - Варна.
  6. Осъществява и развива интеграционни връзки със сродни звена и институции както и с фирми и техните поделения, с държавни и общински органи в страната и чужбина.

ЦМО отговаря на студентски въпроси свързани със:

  • Записване, прекъсване и отстраняване;
  • Издаване на уверения, академични справки и индивидуални протоколи;
  • молби по различни въпроси, свързани с учебния процес и изпитното състояние на студентите-магистри.


Ръководство

Директор

Доц. д-р Андрияна Йовчева Андреева

Кабинет Кабинет: 113

Email Email: a.andreeva@ue-varna.bg


Заместник-директор

Гл. ас. д-р Дамян Киречев

Гл. ас. д-р Дамян Киречев

Кабинет Кабинет: 113
Email Email: dkirechev@ue-varna.bg


Инспектор учебна дейност

Дана Стефанова

Дана Стефанова

Кабинет Кабинет: 114

Тел. 052 830806Мобилен телефон Мобилен тел. 0885 637600

Email Email: cmo@ue-varna.bg

Корнелия Атанасова

Корнелия Атанасова

Кабинет Кабинет: 114

Тел. 052 830806Мобилен телефон Мобилен тел. 0885 637600

Email Email: cmo@ue-varna.bg


Администратор на съвместна магистърска програма по Международен бизнес и мениджмънт (Msc in International Business and Management) с Nottingham Business School

Мария Георгиева

ас. Мария Георгиева

Мобилен телефон Мобилен тел. 0882 913983

Email Email: ibm_jp@ue-varna.bg


Работно време
08:00 – 16:30
Почивки: 10:15 – 10:30
12:00 – 12:30
14:30 – 14:45


Контакти:

Икономически университет – Варна
Център за магистърско обучение
бул. Княз Борис I №77
гр. Варна, 9002

Официален сайт: http://www.ue-varna.bg