Център за професионално обучение

Център за професионално обучение

Центърът за професионално обучение (ЦПО) е обслужващо звено при Икономически университет – Варна, което администрира професионално, продължаващо, допълнително обучение, обучение по чужди езици и квалификационни курсове за учители. Центърът е създаден по решение на Академичен съвет (АС) през м. ноември 2017 г., под ръководството на проф. д- р Стоян Стоянов (зам.-ректор по Финанси и материална база). Организационната структура на центъра включва директор, инспектор ЦПО, счетоводител ЦПО и учебно - методичен съвет. Основната цел на ЦПО е да спомага за повишаване качеството, квалификацията и професионалната компетентност на специализантите.

Обучението се извършва в колективна (групова) форма. При колективното обучение се прилагат следните форми на учебна работа: лекции, упражнения (семинари, казуси, игри и др.), учебна практика, дискусии, събеседвания, консултации, курсови задачи и проекти, самостоятелна подготовка, изпити, разработване и защита на дипломна работа. Индивидуалното обучение включва: консултации, посещение на отделни възлови лекции и упражнения, самостоятелна подготовка, индивидуални задачи и проекти, изпити, разработване и защита на дипломна работа. Лектори са преподаватели от Икономически университет - Варна, преподаватели от други висши училища в страната и от чужбина (гост-лектори) и специалисти от практиката. Ресурсният център е създаден с цел осигуряване на учебна и справочна литература и информационни материали за специализанти, студенти и преподаватели от университета.

През месец септември 2018 г. се очаква да приключи процедурата по лицензиране на Центъра за професионално обучение, съгласно изискванията на НАПОО (Национална агенция за професионално обучение и образование).

 ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Съгласно изискванията на ЗПОО завършилите специализанти получават „Свидетелство за професионална квалификация“. Завършилите професионално обучение за придобиване на квалификация по част от професията, за актуализиране или за разширяване на професионалната квалификация се издава удостоверение за професионално обучение.

Контакти и информация

Нагоре

 ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ

Обучението на студентите по специалности е с продължителност 5 или 6 семестъра по одобрени от Академичния съвет учебни планове и учебни програми за всяка дисциплина. Завършилите студенти получават документ "Свидетелство за професионална квалификация", което им дава правоспособност за работа в съответната професионална област. На успешно завършилите се издава свидетелство за професионална квалификация.

 • Педагогика (за придобиване на професионална квалификация "Учител по икономически дисциплини").
 • Мениджмънт на човешките ресурси
 • Здравен мениджмънт
 • Мениджмънт в рекреацията, СПА и УЕЛНЕС
 • Рекреология
 • Уелнес мениджмънт
 • Cisco мрежова академия за администратори на компютърни мрежи
 • Счетоводство на предприятието
 • Данъчен и митнически контрол

Завършилите квалификация получават Свидетелство за професионална квалификация с приложени

КУРСОВЕ - опресняване и обогатяване на знанията:

 • Йога Флай
 • Коучинг

Обучението в курсовете е с продължителност от 1 до 2 семестъра. На студентите, завършили съответния курс, се издава "Удостоверение за специализация" или "Удостоверение за допълнително обучение".

За записване за съответния квалификационен курс за продължаващо обучение, желаещите лица следва да попълнят Заявление за участие Application и да се изпрати на имейл: lifelonglearning@ue-varna.bg

Контакти и информация

Нагоре

 ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

В Икономически университет - Варна се осъществява паралелно обучение на студентите за придобиване на допълнителна или нова професионална квалификация. За тази цел ежегодно се предлагат две форми на обучение: специалности и курсове.
Обучението на студентите и специализантите в специалностите е с продължителност пет или шест семестъра, по одобрени от Академичния съвет учебни планове и учебни програми. Студентите, завършили съответната специалност, получават документ "Свидетелство за професионал­на квалификация", което им дава правоспособност за работа в съответната професионал­на област.

Специалности

Брой семестри

 Журналистика (редовно)

6

Спортен, рекреационен, СПА и Уелнес мениджмънт (редовно)

5

Бизнес комуникации и PR

5

Мениджмънт на хотелиерския и ресторантьорския бизнес (редовно)

5

Обучението на студентите е платено. Таксата за обучение се актуализира всяка учебна година.

Таксите се внасят в ДСК ЕАД по сметката на ИУ-Варна:

ДСК ЕАД
IBAN: BG 73 STSA 93003129276200
BIC: STSABGSF
трите имена, специалност и/или курс

Кандидатстването се извършва със следните документи:

 • Студентската книжка (копие от първа и втора страница)
 • Заявление по образец (получава се от кабинет 214)

Срокът за подаване на документите е от 19 септември до 05 октомври 2018 г.
Място за подаване на документите: гр. Варна, Икономически университет – Варна, бул. Княз Борис I № 77, каб. 214 от 08:00 до 16:30 ч.
Записването на студентите се извършва при формиране на група с минимален брой 10 души от 05 октомври 2018 г. до 10 октомври 2018 г. при представяне на следните документи:

 • Именник (получава се от кабинет 214)
 • Бележка за внесена такса за обучение в Банка ДСК
 • Две снимки (за курс - 1 снимка)

В случай, че не е налице необходимият минимален брой за формиране на група, съществува възможност за индивидуално обучение.

Учебните занятия започват от 12 октомври 2018 г. и се провеждат по обявено седмично разписание на таблото пред каб. 214 в основна сграда на ИУ-Варна.

За записване за допълнително обучение, желаещите лица следва да попълнят Заявление за участие Application и да се изпрати на имейл: lifelonglearning@ue-varna.bg

Контакти и информация

Нагоре

 ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ

Обучението в курсовете е с продължителност от един до два семестъра. На студентите, завършили съответния курс, се издава "Удостоверение за специализация" или "Удостоверение за допълнително обучение".

 • Английски език за счетоводители
 • Английски език за финансисти
 • Английски език за туризъм
 • Английски език за банкови институции
 • Английски, немски, френски, руски, японски, италиански, испански, нидерландски, датски и турски език за начинаещи и за напреднали
 • Бизнес английски, бизнес немски, бизнес руски и бизнес японски език
 • Английски, немски, френски и руски език в туризма
 • Английски език за корабни брокери
 • Сертифицирани езикови курсове – курс за подготовка за явяване на ibT TOEFL и  IELTS
 • Български език за чужденци
 • Английски език - 1-во и 11-ро ниво
 • Немски език - 1-во и 11-ро ниво
 • Френски език - 1-во и 11-ро ниво
 • Испански език - 1-во и 11-ро ниво
 • Руски език - 1-во и 11-ро ниво
 • Италиански език 

Завършилите езиково обучение получават Удостоверение за допълнително обучение.
Обучението на студентите е платено. Таксата за обучение се актуализира всяка учебна година.

Таксите се внасят в Банка ДСК по сметката на ИУ-Варна:

Банка ДСК
IBAN: BG 73 STSA 93003129276200
BIC: STSABGSF
трите имена, специалност и/или курс

Кандидатстването се извършва със следните документи:

 • Студентската книжка (копие от първа и втора страница)
 • Заявление по образец (получава се от кабинет 214)

Срокът за подаване на документите е от 19 септември до 05 октомври 2018 г.
Място за подаване на документите: гр. Варна, Икономически университет – Варна, бул. Княз Борис I № 77, каб. 214 от 08:00 до 16:30 ч.
Записването на студентите се извършва при формиране на група с минимален брой 10 души от 05 октомври 2018 г. до 10 октомври 2018 г. при представяне на следните документи:

 • Именник (получава се от кабинет 214)
 • Бележка за внесена такса за обучение в Банка ДСК
 • Две снимки (за курс - 1 снимка)

В случай, че не е налице необходимият минимален брой за формиране на група, съществува възможност за индивидуално обучение.

Учебните занятия започват от 12 октомври 2018 г. и се провеждат по обявено седмично разписание на таблото пред каб. 214 в основна сграда на ИУ-Варна.

За записване за съответния курс за езиково, желаещите лица следва да попълнят Заявление за участие Application и да се изпрати на имейл: lifelonglearning@ue-varna.bg

Контакти и информация

Нагоре

 ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ

ЦПО при Икономически университет – Варна, предлага обучение на учители, директори и педагогически специалисти за повишаване на квалификацията, съгласно изискванията на Наредба 12 за статута и професионалното развитие на учителите директорите и другите педагогически специалисти. Темите, които предлага ЦПО за обучение за периода от 01.09.2018 г. до 01.12.2018 г. са следните:

Тема на курса

Дисциплина

Дата на провеждане
на курса

Присъствен ден
в ИУ-Варна

Часове / Кредити

Такса

Философското познание
и реалността

Философия

03.09.2018 г. - 07.09.2018 г.

от 03.09.2018 до 05.06.2018 г.

06.09.2018 – неприсъствен
ден


07.09.2018 г. - присъствен

32 ч. /
2 кредита

280 лв.

България, светът
и глобалните проблеми

Гражданско
образование
за XII клас

03.09.2018 г. - 07.09.2018 г.

от 03.09.2018 до 05.06.2018 г.

06.09.2018 – неприсъствен
ден


07.09.2018 г. - присъствен

32 ч. /
2 кредита

280 лв.

Българско възраждане
(XVIII – XIX век)

История на цивилизацията
за 7 и 10 клас

03.09.2018 г. - 07.09.2018 г.

от 03.09.2018 до 05.06.2018 г.

06.09.2018 – неприсъствен
ден


07.09.2018 г. - присъствен

32 ч. /
2 кредита

280 лв.

Граждани, права
и отговорности

Гражданско
образование
за XI клас

03.09.2018 г. -
04.09.2018 г.

03.09.2018 г. и
04.09.2018 г.

16 ч. /
1 кредит

180 лв.

Гражданите, политиката
и демокрацията

Гражданско
образование
за XI клас

03.09.2018 г. - 07.09.2018 г.

от 03.09.2018 до 05.06.2018 г.

06.09.2018 г. – неприсъствен
ден


07.09.2018 г. - присъствен

32 ч. / 2 кредита

280 лв.

Идентичност и различия
в обществото

Гражданско
образование
за XI клас

03.09.2018 г. -
04.09.2018 г.

03.09.2018 г. и
04.09.2018 г.

16 ч. /
1 кредит

180 лв.

Гражданите, властта
и държавата

Гражданско
образование
за XII клас

11.09.2018 – 14.09.2018

от 11.09.2018 г.
до 14.09.2018 г.

32 ч. /
2 кредита

280 лв.

Административна
кореспонденция

Делова
кореспонденция

03.09.2018 г. – 04.09.2018 г.

03.09.2018 г.

16 ч. /
1 кредит

180 лв.

Правописна норма

Езикова култура

01.09.2018 г. – 04.09.2018 г.

03.09.2018 г. и
04.09.2018 г.

32 ч. /
2 кредита

280 лв.

Делово писмо

Делова
кореспонденция

03.09.2018 г. – 04.09.2018 г.

03.09.2018 г.

16 ч. /
1 кредит

180 лв.

Дисертационният труд

Научен текст
и научно писане

03.09.2018 г. – 04.09.2018 г.

03.09.2018 г.

16 ч. /
1 кредит

180 лв.

Граматична норма

Езикова култура

05.09.2018 г. - 06.09.2018 г.

05.09.2018 г.

16 ч./
1 кредит

180 лв.

Методика на преподаване
на руски език А1/А2

Руски език

03.09.2018 г. – 04.09.2018 г.

04.09.2018 г.

16 ч. /
1 кредит

180 лв.

Правописна норма

Езикова култура

13.09.2018 г. – 14.09.2018 г.

14.09.2018 г.

16 ч. /
1 кредит

180 лв.

Специфични счетоводни
процедури свързани
с провизиране
на задължения и обезценка
на нетекущи активи

Финансово
счетоводство

13.09.2018 г. – 14.09.2018 г.

14.09.2018 г.

16 ч. /
1 кредит

180 лв.

Проблеми на обучението
по статистика
в средното училище

Статистика

13.09.2018 г. – 14.09.2018 г.

14.09.2018 г.

16 ч. /
1 кредит

180 лв.

Методика на преподаване
на руски език ниво В1/В2

Руски език

11.09.2018 г. - 14.09.2018 г.

13.09.2018 г. и
14.09.2018 г.

32 ч. /
2 кредита

280 лв.

Немски език
за практически цели

Немски език

11.09.2018 г. - 14.09.2018 г.

13.09.2018 г. и
14.09.2018 г.

32 ч. /
2 кредита

280 лв.

Административна
кореспонденция

Делова
кореспонденция

11.09.2018 г. – 14.09.2018 г.

13.09.2018 г. и
14.09.2018 г.

32 ч. /
2 кредита

280 лв.

Академични жанрове
и писане на научен труд

Научен текст
и научно писане

11.09.2018 г. – 14.09.2018 г.

13.09.2018 г. и
14.09.2018 г.

32 ч. /
2 кредита

280 лв.

Мениджмънт и организация
на туризма

Туризъм

13.09.2018 г. – 16.09.2018 г.

13.09.2018 г.  и
14.09.2018 г.

32 ч. /
2 кредита

280 лв.

Материалознание на хранителните
продукти от животински произход

Стокознание

29.09.2018 г. - 30.09.2018 г.

29.09.2018 г.

16 ч. /
1 кредит

180 лв.

Материалознание на хранителните
продукти от растителен произход

Стокознание

29.09.2018 г. - 30.09.2018 г.

29.09.2018 г.

16 ч. /
1 кредит

180 лв.

Въведение в стокознанието

Стокознание

29.09.2018 г. - 30.09.2018 г.

29.09.2018 г.

16 ч. /
1 кредит

180 лв.

Откриване на таланти с помощта
на логико-математически казуси

Математика

20.10.2018 г. – 21.10.2018 г.

20.10.2018 г.

16 ч. /
1 кредит

180 лв.

Експериментът в часа по математика

Математика

27.10.2018 г. - 28.10.2018 г.

27.10.2018 г.

16 ч. /
1 кредит

180 лв.

Приложения на процентните
изчисления при извършване
на финансови операции

Математика

17.11.2018 г. – 18.11.2018 г.

17.11.2018 г.

16 ч. /
1 кредит

180 лв.

Маркетинг и иновации
в агробизнеса

Аграрна
икономика

02.11.2018 г. – 03.11.2018 г.

02.11.2018 г.

16 ч. /
1 кредит

180 лв.

Екологични практики
в земеделския сектор

Аграрна
икономика

09.11.2018 г. – 10.11.2018 г.

10.11.2018 г.

16 ч. /
1 кредит

180 лв.

Провеждане на онлайн
маркетингови проучвания

Маркетинг

09.11.2018 г. – 10.11.2018 г.

10.11.2018 г.

16ч. /
1 кредит

180 лв.

Анализ и оценка
на пазарните възможности

Маркетинг

10.11.2018 г. - 11.11.2018 г.

10.11.2018 г.

16 ч. /
1 кредит

180 лв.

Обработка на данни
от маркетингови проучвания
със софтуер с отворен код PSPP

Маркетинг

17.11.2018 г. – 18.11.2018 г.

17.11.2018 г.

16ч. /
1 кредит

180 лв.

Съвременни аспекти
на маркетинговата дейност

Маркетинг

17.11.2018 г. – 18.11.2018 г.

17.11.2018 г.

16ч. /
1 кредит

180 лв.

Цената включва:

 1. Удостоверение за проведен квалификационен курс, съгласно изискванията на Наредба 12.
 2. Лекционен курс от преподаватели при Икономически университет – Варна.
 3. Онлайн консултации с преподавателят, водещ квалификационния курс от Икономически университет – Варна, чрез платформата Moodle по време на неприсъствените часове.
 4. Учебни материали от издателство “Наука и икономика” на Икономически университет – Варна.
 5. Кафе паузи.
 6. Обяд в Зала за хранене на Икономически университет – Варна.

Цената не включва:

 1. Нощувки
 2. Транспортни разходи

За записване за съответното тематично обучение, желаещите лица следва да попълнят Заявление за участие Application и да се изпрати на имейл: lifelonglearning@ue-varna.bg

Таксата се заплаща по банкова сметка на ИУ – Варна:

Банка ДСК
IBAN: BG 73 STSA 93003129276200
BIC: STSABGSF
В платежното нареждане се вписват трите имена, а в основание се посочва: такса за квалификационен курс при ЦПО и датата на провеждане на курса.

Лице за контакти: доц.д-р Йордан Иванов, тел: 0882 164 509, имейл: lifelonglearning@ue-varna.bg

Контакти и информация

Нагоре

Директор

Доц. д-р Йордан Иванов

Доц. д-р Йордан Христов Иванов

Кабинет Кабинет: Н-101
Мобилен телефон Мобилен тел. 0882 164593

Email Email: jordan.ivanov@ue-varna.bg


Инспектор ЦПО /справки и записване/

Мариана Гегова

Кабинет Кабинет: 214

Тел. 052 303265Мобилен телефон Мобилен тел. 0884 699393

Email Email: lifelonglearning@ue-varna.bgРаботно време

08:00 - 16:30 ч.Контакти:

Икономически университет – Варна
бул. Княз Борис I №77
гр. Варна, 9002

Официален сайт: http://www.ue-varna.bg

Нагоре