Център за електронно и дистанционно обучение

Център за електронно и дистанционно обучение

Дистанционно обучение Moodle Икономически университет - ВарнаЦентърът за електронно и дистанционно обучение е самостоятелно, обслужващо звено в структурата на ИУ-Варна и осъществява своята дейност в съответствие със Закона за висшето образование, Наредбата за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища и Правилника на Икономически университет – Варна.

Дистанционната форма на обучение е организация на учебния процес, при която студентът и преподавателят са разделени по местоположение, но не непременно и по време, като създадената дистанция се компенсира с технологични средства: аудио, видео, компютърни и комуникационни технологии и средства.

През 2012 год. Икономически университет – Варна подписа договор за изпълнение на проект BG051PO001-4.3.04-0036 "Дистанционното обучение - съвременен подход в системата на академичното образование за подобряване качеството на човешките ресурси" (без съфинансиране от страна на ИУ-Варна). Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Основни задачи на ЦЕДО

  • Организира въвеждането и развитието на дистанционната форма на обучение в университета.
  • Планира и организационно осигурява провежданото от основните звена обучение за образователно-квалификационна степен "бакалавър" и "магистър" в дистанционна форма.
  • Съвместно с отдел "ИТО" осъществява техническо осигуряване на дистанционното обучение - поддържа и развива материалната база на ЦЕДО и осигурява технически eлектронната комуникация и отдалечената връзка между студентите и преподавателите в реално време.
  • Извършва технологична и логистична поддръжка на дистанционното обучение - създава, поддържа и развива електронната страница на ЦЕДО и Интернет базираната система за достъп и публикуване на учебните материали и ресурси (УМР) за самоподготовка. Отговаря за въвеждането и поддръжката на единна информационна среда за дистанционно обучение.
  • Съвместно с други звена на ИУ-Варна подготвя и разпространява учебни материали и ресурси, аудио-визуална продукция по програмите и курсовете за дистанционно обучение.
  • Осъществява връзка и координация с основни и обслужващи звена в университета, свързани с дистанционното обучение.
  • Осъществява и развива интеграционни връзки със сродни звена и институции, включително с Националния център за дистанционно обучение - гр. София.

Контакти

По въпроси, касаещи процеса на обучение на студенти в образо­вателно-квалификационна степен "бакалавър", моля, обръщайте се към сектор "Студенти".

Относно процеса на обучение на студенти в образо­вателно-квалификационна степен "магистър", моля, обръщайте се към Център за магистърско обучение.

Директор

доц. д-р Силвия Парушева

Доц. д-р Силвия Парушева

Кабинет Кабинет: 318 Б

 

Мобилен телефон Мобилен тел. 0882 164705
Email Email: parusheva@ue-varna.bg


Заместник-директор и администратор на платформа за електронно обучение eLearn

х. ас. Петър Петров

Гл. ас. д-р Петър Петров

Кабинет Кабинет: 64

Мобилен телефон Мобилен тел. 0882 164570

Email Email: p.k.petrov@ue-varna.bg ; elearn@ue-varna.bg


Администратор на платформа за дистанционно обучение Moodle и технически организатор

Антонио Хаджиколев

х.ас. Антонио Хаджиколев

Кабинет Кабинет: 64

Мобилен телефон Мобилен тел. 0882 165674

Email Email: cdo_admin@ue-varna.bg


Работно време
понеделник и четвъртък: 13:00 – 17:00
вторник, сряда и петък: 08:00 – 12:00
Почивки: 10:15 – 10:30
15:15 – 15:30


Контакти:

Икономически университет – Варна
Център за електронно и дистанционно обучение
бул. Княз Борис I №77
гр. Варна, 9002

Официален сайт: http://www.ue-varna.bg
Платформа за дистанционно обучение (за дистанционни студенти): http://moodle.ue-varna.bg/
Платформа за електронно обучение (за редовни и задочни студенти): http://e-learn.ue-varna.bg/
Email: elearn@ue-varna.bg