Архив на монографична библиотека "Проф. Цани Калянджиев"

Методологически и технологични аспекти при архивирането на база от данни Бранд позициониране: Перспективи на пазара на битови услуги Иновативни модели за кръгова икономика
Методологически и технологични аспекти при архивирането на база от данни Бранд позициониране: Перспективи на пазара на битови услуги Иновативни модели за кръгова икономика
 Концесията като инвестиционен модел за развитие на сектор "Водоснабдяване и канализация" в България Прозрачност на информацията в годишните финансови отчети на банките в България Електронната логистика в условията на глобализация Оптимизиране на дейности и процеси в предприятия на морския транспорт
Концесията като инвестиционен модел за развитие на сектор „Водоснабдяване и канализация“ в България Прозрачност на информацията в годишните финансови отчети на банките в България Електронната логистика
в условията на глобализация
Оптимизиране на дейности и процеси в предприятия на морския транспорт
Актуални правни аспекти на трудовите договори и свързани с тях правни институти Зелени възможности и проблеми на обратната логистика Ролята на допълнителните услуги в хотелиерството за повишаване удовлетвореността на клиентите Социално-икономически измерения на хотелиерското обслужване
Актуални правни аспекти на трудовите договори и свързани с тях правни институти Зелени възможности и проблеми на обратната логистика Ролята на допълнителните услуги в хотелиерството за повишаване удовлетвореността на клиентите Социално-икономически измерения на хотелиерското обслужване
Вътрешният одит в системата на финансовия контрол и управлението на риска Влияние на стратегията за устойчиво развитие на европейския съюз върху българския строителен сектор Приложение на таймшеър в хотелиерството на приморските области на България Социални предприятия и социални иновации
 Вътрешният одит в системата на финансовия контрол и управлението на риска Влияние на стратегията
за устойчиво развитие на европейския съюз върху българския строителен сектор

Приложение на таймшеър в хотелиерството на приморските области на България

Социални предприятия
и социални иновации

Оптимизиране планирането на производствено-транспортни дейности на предприятието с относителни критерии Отчитане, представяне и оповестяване на биологичните активи Счетоводна обезценка на нетекущите активи Ценови аспекти на конкурентоспособността

Оптимизиране планирането
на производствено-транспортни дейности
на предприятието
с относителни критерии

Отчитане, представяне и оповестяване на биологичните активи

Счетоводна обезценка
на нетекущите активи

Ценови аспекти на конкурентоспособността

Стратегия за природосъобразен туризъм в природен парк "Странджа" 2014 - 2020 г. Скритото предприемачество Развитие на търговията в България - състояние, проблеми и предизвикателства Специализация на износа в съвременните условия на международна търговия

Стратегия за природосъобразен туризъм
в природен парк
"Странджа"
2014 - 2020 г.

Скритото предприемачество

Развитие на търговията в България - състояние, проблеми и предизвикателства

Специализация на износа
в съвременните условия на международна търговия
Производителност и ефективност на компютърните системи Оптимално позициониране на закрепване на звена в логистични системи Сертифициране на качеството на семейното хотелиерство Малките и средните предприятия в туризма на българското Черноморие
Производителност и ефективност на компютърните системи Оптимално позициониране на закрепване на звена
в логистични системи
Сертифициране на качеството на семейното хотелиерство Малките и средните предприятия в туризма на българското Черноморие
Интегриран подход за диверсификация на икономиката на селските райони във Варненска област Съвременни търговски  формати на пазара на стоки в Република България Транспортът като ключова функция в логистиката Юридическа отговорност и контрол за спазване на трудовото и осигурително законодателство
Интегриран подход
за диверсификация на икономиката на селските райони във Варненска област
Съвременни търговски  формати на пазара на стоки в Република България Транспортът като ключова функция в логистиката Юридическа отговорност и контрол за спазване
на трудовото и
осигурително законодателство
Оптимизиране на производствено-стопанската дейност на предприятието Изследване на бизнес интелигентни системи за малки и средни предприятия Управление на съвременни ИТ проекти в бизнеса Сдружение на собствениците в системата на управление на етажната собственост
Оптимизиране на производствено-стопанската дейност на предприятието Изследване на бизнес интелигентни системи
за малки и средни предприятия
Управление на съвременни ИТ проекти в бизнеса Сдружение на собствениците
в системата на управление на етажната собственост
Приложение на географските информационни системи за решаване на задачи в икономиката Виртуални системи Стратегически аспекти на  лечебните заведения в Община Варна в конкурентна среда Предприемаческа и фирмена култура с прехода към пазарно стопанство
Приложение на географските информационни системи
за решаване на задачи
в икономиката
Виртуални системи Стратегически аспекти
на лечебните заведения
в Община Варна в конкурентна среда
Предприемаческа и фирмена култура с прехода към пазарно стопанство
Маркетингово лидерство,метрика, бенчпрактики Управление на фирмената култура Управление на етажната собственост в България  в условията на евроинтеграция Регионална политика на България в контекста на фактическото членство в Европейския съюз
Маркетингово лидерство,метрика, бенчпрактики Управление на фирмената култура Управление на етажната собственост в България
в условията на евроинтеграция
Регионална политика
на България в контекста
на фактическото членство
в Европейския съюз
Социално-психологически измерения на потребителското поведение Корпоративните субекти Потребление и икономическа активност на България по пътя към Европейския съюз Недвижимата собственост в България в условията на евроинтеграция
Социално-психологически измерения на потребителското поведение Корпоративните субекти Потребление и икономическа активност на България по пътя към Европейския съюз Недвижимата собственост в България в условията на евроинтеграция
Социални измерения на Европейското пазарно развитие Конкурентно поведение на фирмата Маркетингова интерактивност в Европейското пазарно пространство Счетоводният баланс - минало и настояще
Социални измерения на Европейското пазарно развитие Конкурентно поведение на фирмата Маркетингова интерактивност в Европейското пазарно пространство Счетоводният баланс - минало и настояще
Рационалното поведение в границите на търговския цикъл Препозициониране на турстическа дестинация България Преки чуждестранни инвестиции в регион Варна Банково кредитиране на аграрния бизнес - рискове и алтернативи
Рационалното поведение в границите на търговския цикъл Препозициониране на турстическа дестинация България Преките чуждестранни инвестиции в регион Варна Банково кредитиране на аграрния бизнес - рискове
и алтернативи