Общежития

Общежития

Право за настаняване в студентско общежитие имат студенти, докторанти и специализанти в редовна форма на обучение, на които не е налагано наказание "отстраняване от общежитие" и които са с установени жилищни нужди в населеното място, където се обучават.
Жилищни нужди са налице ако студентът, докторантът или специализантът, или членовете на неговото семейство не притежават в съответното населено място жилище или не ползват такова, предоставено им от държавата или от общината.
Студентските общежития на Икономически университет - Варна се намират на ул. "Брегалница" бл. 1 и бл. 2.
Настаняването в студентските общежития се извършва съобразно "Наредба за ползване на студентските общежития и столове" приета с ПМС № 235 от 25.09.2008 г. обн.ДВ.бр.86 от 03.10.2008 г., изм.ДВ.бр.79 от 6.10.2009 г. Ежегодно се извършва класиране на студентите кандидатствали за общежитие въз основа на два показателя: средния доход от предходните 6 месеца на член от семейството; успех от предходната учебна година (за новоприетите студенти се отчита бала от кандидат-студентския прием).

Без класиране в студентски общежития се настаняват:

1. Семейства с ненавършило пълнолетие дете ако единият съпруг е в редовна форма на обучение през текущата учебна година, заплаща такса по чл. 95, ал. 2 ЗВО или е освободен от такси по чл. 95, ал. 5 и 9 ЗВО.

2. Български студенти, които заплащат такси по чл. 95, ал. 2 ЗВО или са освободени от такси по чл. 95, ал. 5 и 9 ЗВО и са:

а) несемейни, разведени или овдовели студенти, които сами се грижат за отглеждането и възпитанието на детето си, ненавършило пълнолетие
б) студенти с неизвестен или починал родител
в) несемейни студенти - членове на многодетни семейства, ако някой от братята или сестрите е докторант, специализант, студент или ученик
г) студенти със 70 и над 70 на сто намалена работоспособност и военноинвалиди
д) студенти, отглеждани до пълнолетието си в домове за деца, лишени от родителска грижа

3. Български граждани - редовни докторанти, ако се обучават на места, субсидирани от държавата.

4. Чуждестранни студенти, докторанти и специализанти, които учат в Република България на основание на междуправителствени спогодби или актове на Министерския съвет, когато в тях е предвидено ползването на студентско общежитие.

Ежегодно се настаняват 570 студенти плюс 34 студенти по Програма "Еразъм". Общежитията на Икономически университет – Варна разполагат със стаи с едно, две и три легла. Всички студентски стаи са с индивидуални сервизни помещения. Студентските общежития имат общо отопление на природна газ. От 01.07.2018 г. наемът е 60 лв.на месец за човек, настанен в двойна или тройна стая и 70 лв, за човек, настанен в единична стая, без включени ток и вода.

Икономически университет разполага със зали за хранене, разположени в основната сграда и във втори корпус на университета. И двете зали за хранене са нови и модернизирани. Всички студенти, които желаят да ползват с намаление услугите на Хранителния комплекс в основната сграда и в бл. 2 (Втори корпус) на ИУ-Варна, е необходимо да получат магнитна карта за поевтиняване в офис "Стипендии и общежития", Студентска улица, ет. 1.

Необходимите документи за кандидатстване за общежитие и срокът за подаване на документите се определят за всяка учебна година поотделно и се публикуват на сайта на университета. Подаването на документи се извършва в офис "Стипендии и общежития", Студентска улица, ет. 1 в основната сграда на университета.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩЕЖИТИЯ И СТОЛОВЕ В ЛЕВА

ДСК - ЕАД
IBAN:BG04STSA93003144110100
BIC: STSABGSF
Титуляр: Общежития и столове – ИУ-ВарнаПо въпроси относно общежития и стипендии се обръщайте към:

Инспектор "Общежития и стипендии"

Наталия Димитрова

Кабинет Кабинет: Стипендии и общежития, Студентска улица

Тел. 052 830809

Мобилен телефон Мобилен тел. 0882 164762 ; 0887 631606

Email Email: ios@ue-varna.bg


Директор на поделение "Общежития и столове"

Иван Дамянов

Мобилен телефон Мобилен тел. 0882 165679Email Email: idamyanov@ue-varna.bgКонтакти:

Икономически университет – Варна
бул. Княз Борис I №77
гр. Варна, 9002

Студентски общежития блок 1 - тел. 052 634 872
Студентски общежития блок 2 - тел. 052 634 873

Официален сайт: http://www.ue-varna.bg