Стипендии

Стипендиите в Икономически университет - Варна се отпускат съгласно Постановление № 90 на МС от 26 май 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации, както и установения вътрешен ред на Комисията по социално-битови въпроси.

Право на стипендия по това постановление имат:

  • Студентите - български граждани, приети във висшите училища в страната с изключение на студентите, приети по реда на чл. 21, ал. 2 и 3 от Закона за висшето образование;
  • Докторантите - български граждани, приети на места субсидирани от държавата, във висши училища и научни организации в страната, с изключение на докторантите, приети по реда на чл. 21, ал. 5 от Закона на висшето образование
  • Студенти, докторанти и специализанти – български граждани, обучаващи се в чужбина по междуправителствени спогодби, когато в спогодбата е предвидено стипендията да се изплаща от българска страна;
  • Студенти, докторанти и специализанти – чужденци, приети във висшите училища и научни организации по междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен или по актове на Министерски съвет, когато отпускането на стипендия е изрично предвидено в тях;

Стипендиите се превеждат по банков път, по банкови сметки на студентите и докторантите, разкрити в избрана от тях банка. Банковите сметки се попълват от студента при кандидатстването в Online системата на ИУ-Варна.

Студентите нямат право на стипендия, когато:

Прекъсват или повтарят учебна година или семестър, с изключение на:

а) повтарящите поради болест;
б) студентките майки, повтарящи поради бременност, раждане и отглеждане на дете;
в) повтарящите след прекъсване със заверени семестри и положени изпити поради промяна в учебните планове и програми;

Студентите първи семестър "бакалавър" и "магистър" нямат право на стипендии.

СТИПЕНДИИ ЗА ДОКТОРАНТИ

СТИПЕНДИИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ, ПРИЕТИ ПО ПМС № 103/31.05.1993 И ПМС № 228/20.05.1997


Стипендиите, които се отпускат за студентите
български граждани са разделени в 4 категории

СТИПЕНДИЯ ЗА СТУДЕНТИ ПРЕДИМСТВЕНИ ГРУПИ

СТИПЕНДИЯ ЗА СТУДЕНТИ ОТ ПРИОРИТЕТНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ

Стипендии на общо основание са два вида, като всеки студент, отговарящ на условията, може да кандидатства и за двете стипендии, но може да получава само една от тях.

Съотношението между двата вида стипендии се определя пропорционално на процентния дял кандидатствали за съответния вид стипендия от общо подалите документи.

СТИПЕНДИЯ ЗА СТУДЕНТИ, КАНДИДАТСТВАЩИ ПО УСПЕХ

СТИПЕНДИЯ ЗА СТУДЕНТИ, КАНДИДАТСТВАЩИ ПО УСПЕХ И ДОХОД

Необходимите документи за кандидатстване за стипендия и срокът за подаване на документите се определят за всеки семестър поотделно и се публикуват на сайта на университета.

По въпроси относно общежития и стипендии се обръщайте към:

Инспектор "Общежития и стипендии"

Наталия Димитрова

Кабинет Кабинет: Стипендии и общежития, Студентска улица

Тел. 052 830809

Мобилен телефон Мобилен тел. 0882 164762 ; 0887 631606

Email Email: ios@ue-varna.bgКонтакти:

Икономически университет – Варна
бул. Княз Борис I №77
гр. Варна, 9002

Официален сайт: http://www.ue-varna.bg