ОКС "магистър"

ОКС "магистър"

Специалности и продължителност на обучение
ОКС "магистър"


Професионално направление "Икономика" - специалности:

Професионално направление "Администрация и управление"- специалности:

Професионално направление "Туризъм"- специалности:

Професионално направление "Информатика и компютърни науки"- специалности:


ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО - БРОЙ СЕМЕСТРИ

Форма на обучение

Брой семестри за:

Същата специалност

(СС)

Стопански науки и управление

(СНУ)

Други направления и други области на висше образование

(ДНДО)

Същото професионално направление

(СПН)

държавна
поръчка

платен
прием

платен
прием

платен
прием

платен
прием

Редовна

2

2

2

3

3

Задочна

-

2

2

3

3

Дистанционна

-

2

2

3

3

  • Продължителността на обучението е в зависимост от областта, в която кандидат-магистърът притежава диплома за завършена степен на висше образование. Диференцирана е за завършилите същата специалност (СС), завършилите бакалаври и магистри в направление "Стопански науки и управление" (СНУ), завършилите други направления и други области на висше образование (ДНДО) и завършили в същото професионално направление (СПН) професионални бакалаври.
     
  • Задочна форма на обучение за учебната 2016/2017 г. се предлага за специалности "Счетоводство и контрол ", "Публични финанси", " Банков мениджмънт" и "Корпоративни финанси"
     
  • Дистанционната форма на обучение за учебната 2016/2017 г. се предлага за специалности "Корпоративен бизнес и управление"