Финанси

Съвременната история на катедра "Финанси" започва след нейното възстановяване с решение на Академичния съвет на Икономически университет – Варна от 15 декември 1989 г. В периода 1989-1999 г. тя се ръководи от проф. д-р ик. н. Цветан Коцев, а от юни 1999 г. – от проф. д-р Стефан Вачков. До 2013 г. катедрата е с името си от периода до 1956 г. – "Финанси и кредит". С решение на Академичния съвет на ИУ-Варна от 25 април 2013 г. тя е преименувана на "Финанси".

Академичният състав на катедрата включва 19 преподаватели, от които 14 с образователна и научна степен "доктор по икономика". Хабилитирани в отделните направления на финансите са 10 преподаватели (един професор и 8 доценти). Петима преподаватели заемат академичната длъжност "главен асистент", а 5 са асистенти.

Първият випуск студенти в новата история на катедрата е приет през учебната 1990-1991 година по специалност "Банково дело" - единствената сред висшите икономически училища в България по това време. Повечето от студентите са били стипендианти на търговски банки. Година по-късно се открива втора специалност - "Финанси". От учебната 1997-98 година до учебната 2004-2005 се осъществява обучение в единна широкопрофилна специалност "Финанси" със специализация в два модула: "Банково дело" и "Публични финанси".

МненияСпециалност "Финанси" е сред най-предпочитаните и на едно от първите места по състезателен бал от кандидатстудентските изпити в ИУ - Варна. До момента в образователно-квалификационната степен (ОКС) "бакалавър" са дипломирани над 3500 студенти, включително от Русия, Молдова, Украйна, Македония, Гърция, Кипър, Казахстан и Турция.

От учебната 2016-2017 г. катедра "Финанси" въвежда нова специалност - "Застраховане и осигуряване",  в отговор на динамично развиващата се пазарна среда и завишените изисквания за по-тясно обвързване на висшето обучение с потребностите на бизнеса. Тя има за цел да подготвя специалисти и лидери за застрахователния бизнес, публичното осигуряване и частните осигурителни институции в България и в страните-членки на Европейския съюз.

Катедра "Финанси" започва обучение в ОКС "магистър" през учебната 1996-97 г. Тя е първата в ИУ-Варна, която предлага обучение по три магистърски специалности - "Банков мениджмънт", "Корпоративни финанси" и "Публични финанси". В тях са дипломирани над 1500 студенти.

Обучението на студентите в двете ОКС се осъществява в съответствие с европейските стандарти за качество на образователния продукт. Съществена роля за това има компютърният кабинет на катедрата, в който се провеждат семинарни занятия с помощта на специализиран софтуер.

Катедра "Финанси" осъществява обучение на докторанти. От 2002 г. досега са защитени 14 докторски дисертации.

За академичния състав на катедрата професионалната подготовка на студентите и формирането на необходимите практически умения и богата финансова култура у тях са постоянни приоритети. През октомври 2012 г., по инициатива на студенти от спец. "Финанси" към катедрата е учреден клуб "Финанси". Неговата мисия е да обединява млади и заинтересовани хора, които да обогатяват своите знания, да формират интереси и да постигнат ефективна професионална реализация в банковия сектор, в сферата на корпоративните, публичните и местните финанси.

Част от випускниците на катедрата заемат отговорни постове в престижни български и чуждестранни банки, финансови институции и корпорации, а други развиват успешна академична кариера в страната и в чужбина.

Преподавателите от катедрата участват в значими изследователски проекти, сред които първата монография от поредицата Библиотека "Цани Калянджиев", комплексното изследване на финансовата свобода в сферата на инвестициите, банковото дело, финансовите институции и фискалния сектор и други. Отделни изследователски екипи или автори са публикували значителен брой монографии, студии и научни статии, които по своята актуалност и творчески приноси нямат аналог в българската научна книжнина.

Катедра ФинансиОт есента на 2013 г. към катедрата функционира Център за финансови изследвания и развитие. Неговата цел е да мотивира, подпомага и координира изследователската и развойна дейност на университета в сферата на финансите, чрез създаване на научни и приложни продукти, участие в национални и европейски проекти, консултантска и публикационна дейност. От 2015 г. Центърът издава специализирано електронно списание "Финансов навигатор", в което се публикуват начуни разработки на студенти в областта на финансите. Днес Центърът за финансови изследвания и развитие е част от Научноизследователския институт към университета.

Катедра "Финанси" осъществява ползотворно сътрудничество със сродни университети от България и чужбина. Успешни и полезни контакти се поддържат и с представители на практиката – Министерството на финансите, БНБ, търговски банки, Община Варна, фондация "Атанас Буров", застрахователни дружества, пенсионни и инвестиционни фондове и други финансови институции.