Необходими документи

Кандидатите за участие в конкурса за докторанти български граждани, в т. ч. с двойно гражданство, едно от които е българско, подават следните документи:

 • заявление (по образец) до Ректора на ИУ-Варна
 • автобиография (CV) по образец;
 • диплома за придобита образователно-квалификационна степен (ОКС) "магистър" с приложенията - оригинали и ксероксни копия;
 •  удостоверение за призната ОКС "магистър", ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училише;
 • справка за отработени аудиторни часове, ако има такива;
 • удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв;
 • списък с научни публикации, ако има такива;
 • договори за участие в проекти, ако има такива;
 • препоръки от хабилитирани лица, ако има такива;
 • други документи /ако има такива/, удостоверяващи интересите и постиженията в съответната научна област;
 • документ за заплатена такса за участие в конкурса.

Кандидатите за докторанти в самостоятелна форма на обучение подават заявление до Ректора, към което прилагат:

 • проекто-дисертацията
 • автобиография (CV);
 • диплома за придобита ОКС "магистър" с приложенията - оригинали и ксероксни копия
 • удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище.

Такси за кандидатстване

Канадидатите заплащат такса в размер на 60 лева за изпита по специалността. При успешно издържан изпит по специалността (оценка минимум мн. добър 4,50), кандидатите заплащат такса в размер на 60 лева за изпита по език.

Документите се подават в отдел НИДД. (ИУ-Варна, Основна сграда, каб. 503)