Обявени конкурси

Обявени конкурси

И К О Н О М И Ч Е С К И   У Н И В Е Р С И Т Е Т  –  В А Р Н А

На основание решение на Министерски съвет № 241/25.04.2019 г. и решения на съответните факултети

О Б Я В Я В А 

конкурси за прием на докторанти

за учебната 2019/2020 г. по следните докторски програми:

Област на висшето образование

Професионално направление

Докторска програма

Държавна поръчка

Ред.

Зад.

1

3. Социални, стопански и правни науки

3.7. Администрация и управление

Социално управление

3

-

2

3. Социални, стопански и правни науки

3.8. Икономика

Политическа икономия (обща икономическа теория)

2

-

3

3. Социални, стопански и правни науки

3.8. Икономика

Финанси

3

1

4

3. Социални, стопански и правни науки

3.8. Икономика

Статистика и демография

1

-

5

3. Социални, стопански и правни науки

3.8. Икономика

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност

4

0

6

3. Социални, стопански и правни науки

3.8. Икономика

Икономика и управление /строителство и недвижима собственост/

2

-

7

3. Социални, стопански и правни науки

3.8. Икономика

Икономика и управление /търговия/

2

-

8

3. Социални, стопански и правни науки

3.8. Икономика

Индустриален бизнес

2

-

9

3. Социални, стопански и правни науки

3.8. Икономика

Аграрен бизнес

2

-

10

3. Социални, стопански и правни науки

3.8. Икономика

Стокознание

1

-

11

3. Социални, стопански и правни науки

3.8. Икономика

Оптимално управление на икономически системи

2

-

12

3. Социални, стопански и правни науки

3.8. Икономика

Маркетинг

4

-

13

3. Социални, стопански и правни науки

3.8. Икономика

Световно стопанство и международни икономически отношения

1

-

14

3. Социални, стопански и правни науки

3.8. Икономика

Приложение на изчислителната техника в икономиката

3

-

15

3. Социални, стопански и правни науки

3.9. Туризъм

Икономика и управление /туризъм/

4

-

16

4. Природни науки, математика и информатика

4.6.Информатика и компютърни науки

Информатика

3

-

ОБЩО:

39

1

Обявата е публикувана в ДВ бр. 68/27.08.2019г. Срок за подаване на документи: 27.08.2019 - 27.10.2019 г.

Необходимите документи за кандидатстване може да видите тук

За информация  и подаване на документи за кандидатстване - отдел „Научноизследователска дейност и докторантура”, каб. 503, тел. 052/830 813, e-mail: doktoranti@ue-varna.bg, e.kirecheva@ue–varna.bg.

Отдел НИДД работи със следното работно време:

Понеделник - Петък: от 08:00 до 16:30 ч.

Почивки: 10:15-10:30ч.        12:00-12:30      14:30-14:45