Условия и технически изисквания за публикуване на научните трудове в Годишника на Икономически университет - Варна

Правилата за публикуване в Годишник на Икономически университет - Варна са публикувани в "Университетски вести", брой 45, стр. 582. (съдържа пълният текст на реда за оформяне на ръкописи, структура, форматиране, цитиране и т.н. Броевете на "Университетски вести" са налични във всяка катедра.

Научните трудове за публикуване в Годишника се представят на техническия секретар. Ръкописите се приемат целогодишно. Те се представят в два екземпляра и се регистрират в дневник по реда на постъпването си. Не се приемат и не се регистрират ръкописи, които не отговарят на изискванията за публикуване.
         Първата страница на ръкописа да съдържа последователно следната информация: заглавие на научния труд, в дясно над заглавието класификационните кодове от Универсалната десетична класификация и EconLit, научно звание, научна степен, име и фамилия на автора или на авторите. Заглавията на научните трудове не трябва да съдържат абривиатури.
         Ръкописите трябва да са форматирани: написани под Word за Windows, шрифт Times New Roman, размер 14 pt, междуредие 1,5 lines, размерът на таблиците и схемите да не е по-голям от формат A4. В дясно над заглавието се вписват два класификационни индекса. Те са:

  • УДК (от Универсалната десетична класификация)
  • EconLit (от EconLit Classification System).

Двете класификационни схеми са публикувани в раздел Библиотека.
         Публикуваните материали в Годишника биват студии и монографии.
Студията е завършена научна концепция представяща оригинално изследване на даден единично представен проблем, изложен системно и задълбочено. Тя има обем 50 – 55 машинописни страници.
         Монографията е научноизследователски труд посветен на цялостно комплексно изследване на само един значим проблем, разработен самостоятелно или колективно, съдържащ значими оригинални, теоретични приноси на високо научно равнище. Тя е в обем от 60 до 120 страници.
         Ръкописите трябва да бъдат напечатани стандартно (30 реда по 60 знака в ред) придружени с резюме в 2 екземпляра. Представят се на хартиен и електронен носител.
         В структурно отношение всеки представен за отпечатване научен труд в Годишника трябва да се състои от: въведение, две - три глави, всяка от които съдържа поне две точки, заключение, използвана литература и приложения, които в своето единство не трябва да надхвърлят 55 стандартни машинописни страници за студия и до 120 страници за монография, която е част от дисертация за доктор на науките. Монографиите за втора хабилитация не трябва да представляват части от задължителната за публикуване монография по Закона за развитие на академичния състав в Република България.
         Забележките под линия да са номерирани с арабски цифри и да са ограничени по обем и брой. Включените в изследването формули да се номерират с числа от 1 до n, отляво на тяхното представяне. Графиките и диаграмите трябва да са означение като фигури, номерирани последователно с арабски цифри, като наименованието им се изписва под фигурата. Таблиците да се номерират последователно с арабски цифри в горния десен край над заглавието и да бъдат номерирани. Научният труд е желателно да не бъде обременен с голям брой таблици.
         Списъкът с използваната литература следва да бъде след основния текст с последователна номерация с арабски цифри по фамилия на авторите, първо на кирилица след това на латиница и на други езици.
         Ръкописите на монографиите и студиите се придружават от препис на протокола от заседанието на основното звено, което ги е обсъждало и с предложение за публикуване. Протоколът се подписва от ръководителя на основното звено. Хабилитираните преподаватели могат да представят ръкописи, които не са обсъждани в основните звена.
         Предложенията за избор на рецензенти се правят от главния редактор и се приемат с явно гласуване от членовете на редколегията. Избраните рецензенти са задължени в едномесечен срок да изготвят рецензиите. Тя трябва да съдържа заключение с категоричен извод за качеството на рецензирания научен труд, препоръки за подобряване на съдържанието му и препоръки за публикуването му.
         На основата на двете рецензии протокола от заседанието и авторски доклад, научният редактор представя писмен доклад, в който взема отношение по направените доработки и ясно изразява становище за публикуване или отхвърляне на ръкописа.
         Екземплярът от коригирания ръкопис и електронният носител на неговото съдържание се предават на техническия секретар на редакционната колегия. На отделен лист и в електронния носител се представят заглавието, името и фамилията на автора с техните академични длъжности, резюме до 150 думи в 3 екземпляра и по целесъобразност до 3 ключови думи.
          Годишникът на Икономически университет – Варна излиза веднъж годишно в обем 500 печатни страници в издателски формат 70/100/16. Тиражът му е 200 броя. Съдържанието му, което включва 8 – 10 студии е подвързано в общо тяло. При определени условия могат да се правят допечатки на публикуваните трудове (отделни студии) в самостоятелно книжно тяло за продажби. Цената се определя от издателския съвет.

Годишникът на ИУ - Варна е включен в системата за рефериране и индексиране CEEOL (Central and Eastern European Online Library).