Анотация

ISSN 0861 – 6752

Годишникът е академично издание на Икономически университет – Варна. Излиза от 1927 г. като Годишник на Висшето търговско училище – Варна. След това има промени в заглавието му. От 1991 г. и до сега е Годишник на Икономически университет – Варна.

Годишникът е форум за публично представяне на фундаментални, теоретични, методологически и приложни изследвания осъществени от академичния състав на Икономически университет – Варна. С него се поощрява плурализма в икономическата наука, стопанското управление, счетоводната наука, статистиката, маркетинга, търговията, туризма, правото, информатиката.

Годишникът с включените в него научни изследвания е доказал своята полезност и необходимост, както за развитието на макроикономиката, микроикономиката, финансите, счетоводството, финансовия контрол, статистиката и иконометрията, международните икономически отношения, стопанското управление, маркетинга, туризма, информатиката, икономиките на индустрията, търговията, строителството, стокознанието, местното управление и др., така и за развитието на академичния състав на Икономически университет – Варна и за подобряване на обучението на студентите, специализантите и докторантите в него.

Годишникът е включен в международни справочници. Издава се на български език, с резюмета на английски, немски и руски езици. Изпраща се в около 50 висши училища и библиотеки във Великобритания, Германия, Русия, САЩ, Япония, Белгия, Украйна, Унгария, Словения, Полша, Словакия, Литва, Латвия и Казахстан.

Годишникът на ИУ - Варна е включен в системата за рефериране и индексиране CEEOL (Central and Eastern European Online Library).