Сборници от научни конференции

Качество, контрол и експертиза на стоките Международни клъстерни политики Строително предприемачество и недвижима собственост Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор – предизвикателства и възможности за растеж
Качество, контрол и експертиза на стоките
Сборник с доклади от кръгла маса с международно участие, 2019
Международни клъстерни политики
Сборник с доклади международна конференция, 2019
Строително предприемачество и недвижима собственост
Сборник с доклади от 33-та международна научно-практическа конференция, ноември 2018
Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор – предизвикателства и възможности за растеж
Сборник с доклади от Национална кръгла маса, ноември 2018
Правото и бизнесът в съвременното общество Научна конференция  на младите научни работници - 2018 Студентска научна конференция - 2018 Стоковедната наука – традиции и актуалност
Правото и бизнесът в съвременното общество
Сборник с доклади от 1-ва Национална научна конференция,
9 ноември 2018
Научна конференция на младите научни работници
Сборник с доклади от Научна конференция,
11 юни 2018
Студентска научна конференция
Сборник с доклади от научна конференция,
15 май 2018
Стоковедната наука – традиции и актуалност
Сборник с доклади от тринадесета научна конференция,
18 - 19 октомври 2018
Търговия 4.0 - наука, практика и образование Туризмът и иновациите Защита срещу дискриминацията правна уредба, проблеми и тенденции Административно право - Съвременни тенденции в правораздаването и доктрината
Търговия 4.0 - наука, практика и образование
Сборник с доклади от Международна научна конференция,
12 октомври 2018
Туризмът и иновациите
Сборник с доклади от Международна научна конференция,
14 септември 2018
Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции
Сборник с доклади от Национална научна конференция,
8 юни 2018
Административно право - Съвременни тенденции в правораздаването и доктрината
Сборник с доклади от Национална научна кръгла маса, 20 април 2018
Качество на стоките и защита на потребителите Строително предприемачество и недвижима собственост Научна конференция Регионална икономика и устойчиво развитие Научна конференция Регионална икономика и устойчиво развитие
Качество на стоките и защита на потребителите
Сборник с доклади от ръгла маса с международно участие, март 2018
Строително предприемачество и недвижима собственост
Сборник с доклади от 32-ра научна конференция с международно участие, ноември 2017
Регионална икономика и устойчиво развитие
Сборник с доклади от научна конференция
Том II
17 ноември 2017
Регионална икономика и устойчиво развитие
Сборник с доклади от научна конференция
Том I
17 ноември 2017
Икономика и икономическа теория проблеми и взаимодействия Ролята на правото в съвременната икономика Съвременната логистика – бизнес и образование Агробизнесът и селските райони – икономика, иновации и растеж
Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия
Сборник с доклади от юбилейна научна конференция, 2017
Ролята на правото в съвременната икономика
Национална научна кръгла маса, 2017
Съвременната логистика – бизнес и образование
Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция по повод 10-годишнината от създаването на специалност "Логистика", 2017
Агробизнесът и селските райони – икономика, иновации и растеж
Сборник с доклади от научно-практическа конференция, 12-13 октомври 2017
Разнообразието в българското стопанско-историческо развитие Маркетингът – опит и перспективи Качетво и безопасност на потребителските стоки Икономиката в променящия се свят − национални, регионални и глобални измерения (ИПС-2017)
Разнообразието в българското стопанско-историческо развитие
Том II, 2017
Маркетингът – опит и перспективи
Международна научна конференция, посветена на 20 години от създаването на катедра "Маркетинг", 2017
Качетво и безопасност на потребителските стоки
Сборник с доклади от кръгла маса с международно участие "Качетво и безопасност на потребителските стоки", 2017
Икономиката в променящия се свят − национални, регионални и глобални измерения (ИПС-2017)
Сборник с доклади от VIII международна научна конференция
Том II, 2017
Икономиката в променящия се свят − национални, регионални и глобални измерения (ИПС-2017) Студентска научна конференция Съвременни проблеми в счетоводството, анализа и одита Строително предприемачество и недвижима собственост
Икономиката в променящия се свят − национални, регионални и глобални измерения (ИПС-2017)
Сборник с доклади от VIII международна научна конференция
Том I, 2017

Студентска научна конференция
Сборник с доклади,
май 2017

Съвременни проблеми в счетоводството, анализа и одита
Сборник с доклади от младежка научна конференция,
април 2017
Строително предприемачество и недвижима собственост
Сборник с доклади от 31-ва научна конференция с международно участие, ноември 2016
Правната наука и бизнесът - заедно за устойчиво развитие на икономиката Градското стопанство в българските земи през вековете 20th IGWT Symposium Commodity Science in a Changing World Критиката на неокласическия икономикс в светлината на глобалната финансово-икономическа криза от 2008-2009 г.
Правната наука и бизнесът - заедно за устойчиво развитие на икономиката
Сборник с доклади от Национална научна кръгла маса, 2016
Градското стопанство в българските земи през вековете
Том I, 2016
20th IGWT Symposium Commodity Science in a Changing World
Proceedings Scientific Works
September 12th-16th 2016
Критиката на неокласическия икономикс в светлината на глобалната финансово-икономическа криза от 2008-2009 г.
Сборник с доклади от национална научна кръгла маса, 24 юни 2016
Студентска научна конференция Строително предприемачество и недвижима собственост Математиката като фундаментална и приложна наука Студентска научна конференция
Студентска научна конференция
Сборник с доклади, 2016
Строително предприемачество и недвижима собственост
Сборник с доклади от 30-та научна конференция с международно участие, ноември 2015
Математиката като фундаментална и приложна наука
Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция 2015
Студентска научна конференция
Сборник с доклади, 2015
Глобализация на икономиката и новата парадигма на развитието Икономиката в променящия се свят: Национални, регионални и глобални измерения Икономиката в променящия се свят: Национални, регионални и глобални измерения Икономиката в променящия се свят: Национални, регионални и глобални измерения
Глобализация на икономиката и новата парадигма на развитието
Пленарен доклад от международна научна конференция, 2015
Икономиката в променящия се свят: Национални, регионални и глобални измерения
Сборник с доклади от международна научна конференция
Том 4, 2015
Икономиката в променящия се свят: Национални, регионални и глобални измерения
Сборник с доклади от международна научна конференция
Том 3, 2015
Икономиката в променящия се свят: Национални, регионални и глобални измерения
Сборник с доклади от международна научна конференция
Том 2, 2015
Икономиката в променящия се свят: Национални, регионални и глобални измерения Строително предприемачество и недвижима собственост Студентска научна конференция Информационните технологии в бизнеса и образованието
Икономиката в променящия се свят: Национални, регионални и глобални измерения
Сборник с доклади от международна научна конференция
Том 1, 2015
Строително предприемачество и недвижима собственост
Сборник с доклади от 29-та научна конференция с международно участие, ноември 2014
Студентска научна конференция
Сборник с доклади, 2014
Информационните технологии в бизнеса и образованието
Сборник с доклади от Международна научна конференция с международно участие, ноември 2014
Строително предприемачество и недвижима собственост Регионални и глобални измерения на търговията Студентска научна конференция Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката
Строително предприемачество и недвижима собственост
Сборник с доклади от 28-ма научна конференция с международно участие, ноември 2013
Регионални и глобални измерения на търговията
Сборник с доклади от международна академична конференция, октомври 2013
Студентска научна конференция
Сборник с доклади, 2013
Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката
Сборник с доклади от международна научна конференция
Том 5, 2013
Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката
Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката
Сборник с доклади от международна научна конференция
Том 4, 2012
Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката
Сборник с доклади от международна научна конференция
Том 3, 2012
Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката
Сборник с доклади от международна научна конференция
Том 2, 2012
Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката
Сборник с доклади от международна научна конференция
Том 1, 2012
Маркетингът – реалност и проекции в бъдещето Строително предприемачество и недвижима собственост Строително предприемачество и недвижима собственост Строително предприемачество и недвижима собственост
Маркетингът – реалност и проекции в бъдещето
Сборник с доклади от международна научна конференция, ноември 2012
Строително предприемачество и недвижима собственост
Сборник с доклади от 27-ма научна конференция с международно участие, ноември 2012
Строително предприемачество и недвижима собственост
Сборник с доклади от 26-та научна конференция с международно участие, ноември 2011
Строително предприемачество и недвижима собственост
Сборник с доклади от 25-та научна конференция с международно участие, ноември 2010