Технически изисквания за публикуване

Форматиране
Ръкописи, написани под Word for Windows, шрифт Times New Roman, размер 14 pt, междуредие 1,5 lines.  Ръкописите трябва да бъдат напечатани стандартно (30 реда по 60 знака в ред). Първата страница на ръкописа трябва да съдържа последователно следната информация: заглавие на научния труд, име и фамилия на автора (авторите). Заглавията на научните трудове не трябва да съдържат абревиатури. Препоръчително е основният текст на научния труд да съдържа увод, методология, описание на изследването, анализи и изведени теоретични или практически резултати, заключения.

Забележките под линия да са номерирани последователно с арабски цифри и да са ограничени по обем и брой. Включените в изследването формули да се номерират (1), (2) и т. н. отдясно на тяхното представяне. Графиките и диаграмите трябва да са означени като фигури, номерирани последователно с арабски цифри, като наименованието им се изписва под фигурата. Таблиците да се номерират последователно с арабски цифри в горния десен край и да бъдат наименувани (над таблиците). Размерът на таблиците и схемите да не е по-голям от формат A4.

Научния труд не трябва да бъде обременен с голям брой таблици, ако това е наложително, част от тях следва да бъдат отправени в приложения.

Списъкът на използваната литература следва да бъде след основния текст с последователна номерация с арабски цифри по фамилия на авторите, първо на кирилица, а след това и на латиница и други езици. Източниците от интернет се изписват първо по стандартния начин, а след това се посочва съответният адрес. Цитирането на литературни източници става чрез посочване в скоби номера на източника от списъка, на годината и страницата. Използваната литература се цитира по Harvard Referencing

Ръкописите се придружават от препис на протокола от заседанието на основното звено (заверен от неговия ръководител), обсъдило научния труд и с предложение за публикуване.

Всеки ръкопис се представя на техническия сътрудник на редколегията в два екземпляра и се регистрира в дневника на изданието по реда на постъпването. Не се приемат и не се регистрират ръкописи, които не отговарят на възприетите изисквания на научното издание.

Предложенията за избор на рецензенти се правят от главния редактор и се приемат с явно гласуване от членовете на редколегията. Избраните рецензенти са задължени в едномесечен срок да изготвят рецензиите. Тя трябва да съдържа заключение с категоричен извод за качеството на рецензирания научен труд, препоръки за подобряване на съдържанието му и препоръки за публикуването им.

На основата на двете рецензии протокола от заседанието и авторски доклад, научния редактор представя писмен доклад, в който взема отношение по направените доработки и ясно изразяват становище за публикуване или отхвърляне на ръкописа.

Екземпляра от коригирания ръкопис и електронния носител на неговото съдържание се предават на техническия секретар на редакционната колегия. На отделен лист и в електронния носител се представят заглавието, името и фамилията на автора с техните академични длъжности, резюме до 150 думи в 3 екземпляра и по целесъобразност до 3 ключови думи.