Анотация

ISBN 978-954-21-0315-8 

Монографична библиотека "Проф. Цани Калянджиев" е учредена от Академичния съвет през 2002 г. Публикува монографии с обем над 80 страници, включени в издателския план на ИУ-Варна, в издателски формат 60/90/16 и тираж 80 броя, с корична цена, определена от издателския съвет към ИУ-Варна. При доказан интерес и бързо изчерпване на тиража може да се организира допълнителен тираж.

В Монографична библиотека "Проф. Цани Калянджиев" се публикуват научноизследователски трудове, посветени на цялостно комплексно изследване само на един значим научен проблем (тема, задача,експеримент), разработен самостоятелно или колективно, съдържащ значими оригинални теоретични изследвания на особено високо научно равнище и притежаващи разгърната структура (съдържание).