Общо събрание

Висш орган на университета е Общото събрание. То се състои от 95 члена: 69 хабилитирани и 3 нехабилитирани преподаватели, 16 студенти и докторанти и 7 служители. Общото събрание избира с тайно гласуване академичния съвет и ректора на университета. То приема, допълва и променя Правилника за дейността на университета.

Председател

Проф. д-р Веселин Иванов Хаджиев

Кабинет Кабинет:

Мобилен телефон Мобилен тел.

Email Email: v_hadjiev@ue-varna.bg


Заместник-председател

Доц. д-р Слави Димитров Генов

Кабинет Кабинет:Email Email: sdg@ue-varna.bgКонтакти:

Икономически университет – Варна
бул. Княз Борис I №77
гр. Варна, 9002

Официален сайт: https://ue-varna.bg/