Център "Иновации и развитие"

Център "Иновации и развитие"

Център "Иновации и развитие" (ЦИР) при Икономически университет – Варна е създаден през 2013 г. с решение на Академичния съвет. ЦИР е предназначен да поддържа и развива връзката бизнес - обучение в най-новите области на развитие на познанието за постигане на стратегическата цел за превръщане на ИУ-Варна в иновативен, високотехнологичен и конкурентен Университет.

Предмет на дейност на ЦИР са системните интердисциплинарни изследвания, анализи, консултации и други проектни дейности за бизнес структурите и процесите в първичния, вторичния и третичния сектор в България. Ежегодно ЦИР организира и провежда Международен студентски конкурс за креативни проекти "Бранд идея" (http://brand-idea.net/). Екипът на Центъра работи в сътрудничество с Центъра за информационни технологии CTI в Сао Паоло, Бразилия по проекта GESITI (http://www.cti.gov.br/projeto-gesiti.html).

ЦИР успешно приключи изпълнението на проект BG051PO001-3.1.07-0058 "Бизнес моделиране на учебните планове и програми в професионално направление 3.8 Икономика на Икономически университет - Варна".

Planned Projects Business Simulator
ProCare

Communications and Business Development
Markets And Technological Innovations


Ръководител

доц. д-р Бистра Василева

Кабинет Кабинет: 66

Мобилен тел. 0882 164720

Email: bistravas@ue-varna.bgКонтакти:

Икономически университет – Варна
Център "Иновации и развитие"
бул. Княз Борис I №77
гр. Варна, 9002

Официален сайт на ИУ-Варна: http://www.ue-varna.bg
Официален сайт на Център "Иновации и развитие": http://centre4inno.org/