Център за изследване и прилагане на нови информационни и комуникационни технологии (ЦИПНИКТ)

ЦИПНИКТ e обслужващо звено в организационната структура на ИУ-Варна, създадено на 13 декември 2012 г.

Центърът е създаден като важен елемент от изпълнение на приетата през 2012 год. Стратегия за превръщане на университета във високотехнологична I-зона, където учебният процес, научноизследователската работа на студентите и административните процеси се изпълняват с използване на най-съвременни информационни и комуникационни технологии.

Основната цел на ЦИПНИКТ е да активира научния и експертен потенциал на преподаватели, изследователи и специалисти в ИУ-Варна за реализация на локални, национални или международни IT проекти, насочени както към ускоряване технологичното развитие на университета, така и към задоволяване на потребностите на външни клиенти. Заедно с това ЦИПНИКТ оказва специализирана и методична помощ на преподаватели, администрация и студенти, по всички въпроси, свързани с използването на НИКТ в тяхната работа и създава условия за работа на студенти под формата на временна заетост или провеждане на стаж.

Ръководството на ЦИПНИКТ е амбицирано да превърне центъра в място за обмен на авангардни идеи, на срещи и дискусии с доказани IT специалисти, място където се формират динамични екипи, готови да инициират и изпълнят IT проекти, да предложат нов продукт или услуга.

Основни задачи на ЦИПНИКТ:

 • Изследва и организира прилагането и устойчивото използване на нови информационни и комуникационни технологии в учебния процес, в научните изследвания на преподаватели и студенти, в управленските и административни дейности в ИУ-Варна;
 • Инициира изпълнението на IT проекти в ИУ-Варна, координира работата върху тях и подпомага успешната им реализация;
 • В съответствие с Чл.10. (1) от Наредба за научноизследователската дейност на академичния състав на ИУ-Варна, участва в конкурси за финансиране на научноизследователска дейност;
 • Активира използването на научния и експертен потенциал на преподаватели, изследователи и специалисти в ИУ-Варна и формира екипи за реализация на локални, национални или международни IT проекти;
 • Установява партньорски отношения с аналогични структури от страната и чужбина, привлича външни експерти и/или организации при разработване и внедряване на IT проекти;
 • Разработва и предлага на външни потребители научни продукти и услуги в сферата на информационните и комуникационни технологии или такива, които предполагат тяхното активно използване;
 • Оказва специализирана и методична помощ на преподаватели, администрация и студенти по всички въпроси, свързани с използването на НИКТ в тяхната работа;
 • Създава условия за работа на студенти под формата на временна заетост или провеждане на стаж.

Реализирани проекти:

 • Проект за квалификационно обучение на административния и академичен състав "IT умения - задължителният минимум".
 • Нова информационна система.
 • Специализиран софтуер за провеждане на електронни изпити (приемни, държавни, семестриални и текущ контрол) в Тестовия център на университета.
 • Уеб-базирана система за регистрация на кандидат-студенти, позволяваща онлайн подаване на заявки за полагане на електронен кандидатстудентски изпит.
 • Уеб-базирана система за формиране на учебни планове и учебна натовареност на преподавателите, като елементи от интегрираната университетска информационна система. 
 • Участие в разработката, внедряването и администрирането на специализиран софтуер за подготовка на учебното разписание в университета.
 • Специализирана система за планиране и управление на отпуски на служителите в ИУ-Варна.
 • Уеб-базирана система за подаване на документи за стипендии и общежития.
 • Специализирана система за изготвяне на европейски дипломни приложения.
 • Специализирана система за изготвяне на групови заповеди.
 • Специализиран софтуер за създаване и поддържане на "Регистър на действащи, завършили и прекъснали студенти и докторанти, по степени на обучение и професионални направления".
 • Специализирана система за първоначално записване на студенти в ИУ-Варна.
 • Уеб-сайт на списание "Известия" на ИУ-Варна.
 • Проект по изграждане на структура от данни, необходими за кандидатстване на списание "Известия" за индексиране в RePEc (Research Papers in Economics).
 • Уеб-сайт за кандидатстване на студенти в програма "International Business and Management" по съвместен проект с Университет Нотингам Трент.
 • Фонд за подпомагане на талантливи студенти.
 • Проект "IT Master class" – нов образователен модел, в който активна роля има бизнесът. Реализирани под-проекти:
  • Мобилно приложение за учебното разписание;
  • Електронна книжарница на ИУ-Варна;
  • Интерактивен уебсайт на "IT Master class".
 • Изграждане на партньорска мрежа от IT компании, лидери в сферата на софтуерния инженеринг.

Директор

Доц. д-р Иван Куюмджиев

Доц. д-р Иван Куюмджиев

Кабинет Кабинет: 61


 

Мобилен телефон Мобилен тел. 0882 164558

Email Email: ivan_ognyanov@ue-varna.bg


Офис мениджър

Х. ас. Петя Петрова

Х. ас. Петя Петрова

Кабинет Кабинет: 62

Мобилен телефон Мобилен тел. 0882 16 5678

Email Email: petya.p.petrova@ue-varna.bg


Сектор "Софтуерни проекти"

Петър Димитров

Ръководител сектор

Кабинет Кабинет: 59

Мобилен телефон Моб. тел. 0882 164 669

Email Email: p.d.dimitrov@ue-varna.bg

Диан Койчев 

Софтуерен инженер

Кабинет Кабинет: 59

Мобилен телефон Моб. тел. 0882 164 ***

Email Email: dian.koychev@ue-varna.bg

Любослав Александров

Софтуерен инженер

Кабинет Кабинет: 59

Мобилен телефон Моб. тел. 0882 164 632

Email Email: l.alexandrov@ue-varna.bg

Даниела Зидарова

Програмист-аналитик

Кабинет Кабинет: 59

Мобилен телефон Моб. тел. 0882 164 753

Email Email: daniela.zidarova@ue-varna.bg 

ЦИПНИКТ

Кабинет Кабинет: 62

Тел. 052 830 816

Мобилен телефон Мобилен тел. 0887 671 601

Email Email: i-center@ue-varna.bgКонтакти:

Икономически университет – Варна
ЦИПНИКТ
Център за елетронно обучение
бул. Княз Борис I №77
ет. 0, каб. 62
гр. Варна, 9002

Email: i-center@ue-varna.bg
Официален сайт: http://www.ue-varna.bg