Дигитализация на документална история на ИУ-Варна

Дигитализация и опазване на документалната история на ИУ-Варна като част от културно-историческото наследство на академичната общност в България

Проект „Дигитализация и опазване на документалната история на ИУ-Варна като част от културно-историческото наследство на академичната общност в България“

Договор за предоставяне на безвъзмездна помощ: 24-10-M2-6/ 24.04.2015 г.
Програма: БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“
Мярка: Мярка 2 „Документиране на културната история“
Бенефициент: Икономически университет – Варна (България)
Партньор: Регионална библиотека - Опланд, Норвегия (Oppland County Library, Oppland County, Norway)
Стойност на проекта: 305 743,68 евро
Продължителност: 18 месеца
Период на изпълнение на проекта: 24.04.2015 г. - 30.09.2016 г.