Каталог на периодичните издания - 2019

Получавани периодични издания в Библиотеката на ИУ - Варна през 2019 г.


Кирилица    А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я


Латиница  A   B   C   D   E   F  G  H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U  V   W   X   Y   Z


Заглавия на кирилица

Автоматика и информатика

Агробизнесът

Аз Буки

Алманах научни изследвания

Апис Експерт счетоводител

Архитектура

Банкеръ

Библиотека : Списание за библиотечна теория и практика

Бизнес управление

България...

Български законник

Български фермер

Бюджети на домакинствата в Република България

Бюджетът

Бюлетин Строителство и архитектура

Вестник МУ. Сер. 15, Вычислительная математика и кибернетика

Вестник МУ. Сер. 18, Социология и политология

Вестник МУ. Сер. 7, Философия

Вестник МУ. Сер. 6, Экономика

Вестник СПУ. Сер. 6, Философия. Культурология...

Вестник СПУ. Сер. 5, Экономика

Вътрешен одитор

Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти. СА Свищов

Годишен отчет. Българска народна банка

Годишник. Бургаски свободен университет

Годишник. Варненски свободен университет

Годишник. Висше училище по сигурност и икономика

Годишник. Икономически университет - Варна

Годишник. Стопанска академия "Д. А. Ценов" Свищов

Годишник. Университет "Проф. Асен Златаров" - Бургас

Годишник на ВУЗФ

Годишник на СУ "Св. Кл. Охридски". Геолого-географски факултет

Годишник на СУ "Св. Кл. Охридски". Департамент по спорт

Годишник на СУ "Св. Кл. Охридски". Исторически факултет

Годишник на СУ "Св. Кл. Охридски". Стопански факултет

Годишник на СУ "Св. Кл. Охридски". Факултет по журналистика и масова комуникация

Годишник на СУ "Св. Кл. Охридски". Факултет по математика и информатика

Годишник на СУ "Св. Кл. Охридски". Факултет по педагогика

Годишник на Техническия университет във Варна

Годишник на Университета по архитектура, строителство и геодезия

Годишник на УНСС

Градът

Деньги и кредит

Държавен вестник

Европа 2001

Европейски правен преглед

Екология 21

Енергийни баланси

Животновъдни науки

Журнал Белорусского государственного университета. Экономика

Журнал Белорусского государственного университета. Математика. Информатика

Журнал Белорусского государственного университета. Физика

Журнал Белорусского государственного университета. Биология

Журнал Белорусского государственного университета. Химия

Заетост и безработица

Здравеопазване

Земеделие плюс

Известия на Техническия университет Габрово

Известия на държавните архиви

Известия. Списание на Икономически университет - Варна

Известия на Съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки

Известия на Съюза на учените - Варна. Серия Хуманитарни науки

Икономика

Икономика 21

Икономика и управление на селското стопанство

Икономист

Икономическа мисъл

Икономически изследвания

Икономически и социални алтернативи

Исторически преглед

История

Книгоиздаване и печат

Компютърни науки и технологии

Математика

Математика и информатика

Медицина и спорт

Международна научна конференция Унитех'... Габрово

Международни отношения

Мениджър

Мировая экономика и международни отношения

Митническа хроника

Наети лица и работна заплата в област Варна

Народно дело

Народностопански архив

Наръчник на икономиста

Население и демографски процеси

Наука

Наука и общество

Научни трудове. Висше училище по сигурност и икономика

Научни трудове. Европейско висше училище по икономика и мениджмънт : Годишник на ЕВУИМ

Научни трудове. Международно висше бизнес училище - Ботевград

Научни трудове. Русенски университет "Ангел Кънчев"

Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство

Научни трудове. Университет по хранителни технологии - Пловдив

Научни трудове на Факултета по икономически и социални науки : ПУ "П. Хилендарски"

Ново време

Образование в Република България

Образование и специализация в чужбина

Обществени поръчки

Околна среда

Опаковки и Печат

Основни макроикономически показатели

Отчет на Българска народна банка. Януари - юни

Официален бюлетин. Български институт по стандартизация

Педагогика

Педагогически алманах

Политика и сигурност

Правен преглед

Правна мисъл

Предучилищно и училищно образование

Престъпления и осъдени лица

Проблеми на географията

Проблемы теории и практики управления

Професионално образование

Пътнотранспортни произшествия

Районите, областите и общините в Република България

Российский экономический журнал

Собственост и право

Социално-икономически анализи

Социологически проблеми

Списание на Българската академия на науките

Спорт и наука

Справочник за цените в строителството

Средни цени и купени количества...

Статистика

Статистически годишник. Република България

Статистически справочник. Република България

Стратегии на образователната и научна политика

Строителен обзор

Счетоводство, данъци и право

Съвременно право

Съпоставително езикознание

Тара и упаковка

Транспорт и логистика

Труд

Труд и право

Туризъм в област Варна

Туризъм и отдих

Търговско и облигационно право

Търговско право

Университетски вести

Управление риском

Устойчиво развитие на България 2005-2016 (комплект)

Философия

Философски алтернативи

Финансы

Химия

Хранителна индустрия и търговия

Хранителнo-вкусова промишленост

Човешки ресурси

Чуждоезиково обучение

ЭКО

Экономика и математические методы

Юридически сборник

Ютилитис

Заглавия на латиница

Annual Report. UNCTAD

The Banker

Change : Das Magazin der Bertelsmann Stiftung

CIO

De jure

Deutsche Forschungsgemeinschaft : Jahresbericht

Ekonomicke rozhl'ady

European Journal of Tourism Research

Financial Stability Report

Forbes България

Hastings International and Comparative Law Review

IHK Magazin

Izvestiya. Journal of Varna University of Economics

The Japanese Accounting Review

Journal of Economics & Business Administration

The Journal of Trading

L`Europeo

Main Economic Indicators

National Geographic България

Network World България

Osaka Economic Papers

Die Politische Meinung

Review of World Economics

Social and Management Sciences

Statistical reference book of Republic of Bulgaria

THESIS

Tourism Geographies

Trakia Journal of Sciences

Transnational Corporations

WISU : Das Wirtschaftsstudium

World Bank Research Digest

World Economic Outlook